Innovasjon og velferdsteknologi

Hvorfor må vi satse på innovative løsninger? Statlige utredninger som HelseOmsorg21 begrunner behovet for en innovativ strategi med:

  • Flere yngre får økt hjelpebehov
  • Utfordrende å få nok helseutdannede i årene fremover
  • Antall 80-åringer fordobles mellom 2020-2050
  • Dagens løsninger er ikke økonomisk eller personellmessig bærekraftig i framtiden

Hva er innovasjon i kommunenes helse- og omsorgstjenester? Innovasjon er ikke bare ting av metall men: en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk. Løsningen kan være nye arbeidsmetoder som hverdagsrehabilitering, informasjonsstrategier og/eller velfredsteknologiske løsninger som ikke har vært forsøkt i din kommunes helse- og omsorgstjeneste før. En løsning er innovativ om den fungerer ut fra hva som er behovene og forutsetningene i din kommune.

RO har kompetanse og erfaring med prosessarbeid rettet mot innovative anskaffelser i helse- og omsorgsektoren. RO kan bistå kommuner som samarbeidspartner og rådgiver slik at velferdsteknologiprosjekter blir gjennomført på en systematisk og god måte.