Organisasjonsutvikling

RO ser organiseringen som byggesteinene i kommunale tjenester. Organisasjonen er rett og slett en beskrivelse av myndighet, ansvar og plikter som til sammen skal gjøre tjenestene i best mulig stand til å levere den kvaliteten som brukere, lovgiver og samfunnet ellers forventer.

Organisasjonsutvikling handler om hvordan vi setter sammen organisasjoner på en best mulig måte slik at de ansatte ut fra gitte ressursrammer kan gi så gode tjenester til brukerne som mulig.

Dagens styringssignaler i lover, meldinger, rundskriv og veiledere stiller tydelige krav om at brukernes medbestemmelse skal være styrende for hvordan tjenestene skal planlegges og utføres både på system- og individnivå. Det får konsekvenser for hvordan vi jobber med området organisasjonsutvikling i kommunene framover.

Kontaktpersoner