Innovasjon og tjenestedesign

Vi i RO kan hjelpe deg og din virksomhet med å gjøre innovasjon og kontinuerlig forbedring som en integrert del av virksomhetens operative drift innen helse- og omsorgstjenesten.

Med 30 års praksisnær erfaring fra helse og omsorg og omstillingsoppdrag i nitti prosent av kommune Norge – vet RO hvordan å komme til de gode løsningene.RO har siden 2015 undervist i helselederutdanningen, inkludert emne om innovasjon, som nå er gjennomført av over 2000 helse- og omsorgsledere – RO kjenner hva som rører seg innen FoU. For å styrke teamet har RO de siste årene rekruttert Merete Postmyr med spisskompetanse på kontinuerlig forbedring og høy kompetanse på Lean som verktøy og Anja Tjelflaat med spisskompetanse på innovasjon og høy kompetanse på tjenestedesign som verktøy.

Rådgiver Anja Tjelflaat – E-post: [email protected], Telefon: 932 03 600

Rådgiver Merete Postmyr – E-post: [email protected], Telefon: 934 05 281

Flokeledelse – utviklingsprogram for innovasjon i praksis!

En god floke er et godt bilde på å innovere, men må bare finne trådene og begynne å nøste.

Utviklingsprogrammet har følgende læringsmål:

 • Forstå 5 grunnprinsippene: brukerfokus, samskaping, sekvensiell, fysisk bevis/verdi og helhetlig.
 • Lære flyt gjennom 5 faser med innovering
 • Gjøre verktøykasse for metodevalg
 • Gjøre praksisnær innovering

Flokeledelse – her finner du mer informasjon.

Innovasjon og tjenestedesign i helse og omsorg

I dag brukes ordene innovasjon og enda mer spesifikt tjenestedesign i de fleste av offentlige dokumenter. I bl.a. stortingsmeldinger, NOUer, Kommuneplaners samfunnsdel og handlingsplaner brukes ord som samskaping, gevinstrealisering, tjenestedesign, behovsdrevet innovasjon og mange flere. -Hvilken betydning har dette (alle disse «ordene» i planer) for det daglige virke på et sykehjem, en bolig for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsevern, barnevern eller hjemmetjenesten?

Først må vi vite hva som menes med de forskjellige begrepene:

Hva er innovasjon?

Innovasjon – en ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk.
Helt enkelt sier man gjerne: Nytt – nyttig – nyttggjort!
Kilde: www.ks.no

Hva er egentlig tjenestedesign?

Det handler om å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske komponenter slik at det til sammen får en høyere verdi og kvalitet – både for tjenestetilbyder og kunde/bruker. Tjenestedesign kan altså beskrives som design av tjenester som gir økt verdi både for leverandør og bruker.

Ved å bruke metodikk for tjenestedesign, så kan tjenesten

 • Imøtekomme brukernes behov
 • Gi gode brukeropplevelser
 • Bli mer effektive
 • Bli bedre arbeidsplasser for tjenesteleverandørene
 • Bidra til bedre ressursbruk og bedre samfunnsøkonomi.

Kilde: www.doga.no

Hva er behovsdrevet innovasjon?

Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og fremtidige behov, for å sikre utvikling av løsninger. Brukerne er eksperter på sin egen situasjon, og her defineres gjerne alle interessenter som brukere. Innen helse og omsorg er dette alt fra myndigheter, politikere, ledelse og ansatte, pårørende og vanlige borgere – i tillegg til bruker/pasient som kalles primærbruker.
Kilde: www.innomed.no

Hva er gevinstrealisering?

Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt og linjeorganisasjon.

Begrepet gevinst dekker et stort spekter. Det kan være gevinster for samfunnet som helhet, for offentlig sektor, for privat sektor, for egen virksomhet, for flere virksomheter eller gevinster for den enkelte innbygger. Gevinstbegrepet omfatter både effektiviseringsgevinster som økonomiske gevinster (budsjettbesparelser) og kvalitetsgevinster (kvalitative gevinster) som for eksempel bedre kvalitet på tjenester eller økt tillit til virksomheten.

Kilde: DIFI prosjektveiviseren.no

Hva er samskaping?

Samskaping er en strategi der man søker å mobilisere; medarbeidernes, innbyggernes, lokale virksomheter og foreningers kompetanse, ideer, engasjement og virkelyst i løsningen av felles oppgaver, problemer og utfordringer.
Kilde: www.ks.no

Hvordan skiller innovasjon seg fra vanlig forbedrings- og utviklingsarbeid?

Innovasjon bygger på godt utviklingsarbeid, og karakteriseres av:
• Dyptgående forståelse av behovet: Krever mye større oppmerksomhet!
• Floke som utgangspunkt, der man ikke kjenner løsningen
• Samskaping mellom mange aktører utenfor og innenfor kommunen: grenseoverskridende samarbeid
• Når mer av det samme, og småstegs forbedringer ikke er nok: nye løsninger som krever eksperimentering og utprøving – og dermed feiling
• Bygger på metodikk og er et eget fag
• FoU og kunnskapsmiljøer er ofte en viktig partner

Kilde: www.ks.no

Tjenestedesign og behovsdrevet innovasjon omfatter alltid minst fem faser, og starter med behovsavdekking, observasjon og innlevelse, deretter handler om å finne bedre måter å dekke behovet på, om å lage enkle prototyper som kan testes og forbedres frem til en endelig løsning.
Det finnes et utall av innovasjonsmetodikker som er utviklet med mange forskjellige verktøy, som ligger åpent ute og kan brukes helt gratis:

www.veiviseren.no

ww.ks.no/veikart

www.innomed.no

www.difi.no

Ny kompetanse trengs i kommunene for å lykkes i fremtiden

Det å begynne å jobbe med tjenestedesign eller behovsdrevet innovasjon innen helse og omsorg krever mer enn at det et beskrevet i en stortingsmelding, kommuneplanens samfunnsdel, i handlingsplaner.

Det krever at følgende valg gjøres:

A. Hvilken kultur skal vi ha?
B. Hvilke tankesett skal vi ha?
C. Valg av metodikk for innovasjon i strategisk kompetanseplan for kommunen.
D. Verktøykasser for innovasjon hos ledelse og ansatte i handlingsplaner – skreddersøm for hver enkelt virksomhet og ansatt mht behov.

5 steg til en innovativ kommune/virksomhet:
 1. Kunnskaping – ny kunnskap og verktøy – lære å gjøre samtidig.
 2. Nytt tankesett – ser behov og verdier fra andres perspektiv.
 3. Samskaping – finner partnere for å levere enda bedre løsninger.
 4. Innovativ virksomhet – nye og bedre løsninger leveres kontinuerlig, ofte også før de etterspørres, og taes i bruk.
 5. Helse og omsorg skaper sin egen framtid – robuste virksomheter, med superfornøyde brukere og motiverte ansatte.
Fra nye løsninger til kontinuerlig forbedring

Tjenestedesign er altså en empatidrevet prosess, som har som mål å skape en bedre løsning for brukeren. Prosessen har i hovedsak fem faser, og det finnes et utall av verktøy som kan brukes. Det taes ofte utgangspunkt i et «problem» som ønskes løst, av litt større karakter.

Innovasjon og kontinuerlig forbedring går hånd-i-hånd. Når en innovasjon/ny løsning er implementert, så er fremdeles behov for å effektivisere prosesser og jobbe smartere som en del av den daglige driften. Derfor anbefaler RO at i forbindelse med overgang til en mer innovativ kommune, så velges også lean som metodikk for kontinuerlig forbedring.

Litt om lean

Lean kan ses både som en overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver og som et uttrykk for en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå.

Det finnes mange modeller som beskriver Lean fra et filosofisk ståsted, men et hovedtrekk er at det vektlegges et langsiktig perspektiv hvor forbedringsarbeid er godt forankret på alle nivåer i en organisasjon. Dette oppnås ved å ha fokus på mennesker, gjennom gjensidig respekt, delegering av utfordringer samt dyrke det beste i hvert enkelt individ, i samspill med prosesser og dets input og output.
Kilde: www.difi.no

Kontaktpersoner