Systematisk brukerinnflytelse

«Pasienter og brukere har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester.» Slik innledes kapittel 3 i Pasient- og brukerrettighetsloven som heter «Rett til medvirkning og informasjon». På ROs saksbehandlingskurs forteller mange saksbehandlere om en hverdag hvor rettighetene til medvirkning på alle etapper i saksbehandling og tjenesteutøvelse blir stadig sterkere. Det er blitt mer vanlig at brukere har med seg egen sakfører eller medhjelper også når det gjelder retten til å påvirke selve utførelsen av egne tjenester.

RO erfarer at kommuner som tenker gjennomgående systematikk i brukerinnflytelsen, også har lettere for å dokumentere faktisk brukermedvirkning.

Har din kommune et godt system for å sikre brukerinnflytelse? RO har kompetanse i å utvikle system for brukerinnflytelse. Systemet ivaretar det å skille mellom brukerinnflytelse på system- og individnivå. Vi bygger også opp systemet ut fra en forståelse av at det er forskjellige nivåer på brukerinnflytelsen; informasjon, innvirkning, forhandling og styring. Dette betyr at det laveste nivået, informasjon, både må ha opplegg for brukerinformasjon på systemnivå og på individnivå. På systemnivå kan det bety å ha opplegg for å gi brukerorganisasjoner informasjon om nye saksbehandlingsrutiner i kommunen. På individnivå kan det tilsvarende bety å sende brev til brukeren om hvordan de nye rutinene kommer til å påvirke akkurat denne brukerens sak i framtida.

Kontaktpersoner