Strategi- og planarbeid

Det er stilt tydelige krav til kommunene om å ha et omfattende planverk og helse- og omsorgstjenesten skal ha egne plandokument. Strategi vil si å ha en plan for den langsiktige, overordnede delen av utviklingen, for eksempel gjennom kommuneplanens samfunnsdel, sektorplaner eller hovedplan for store tjenesteområder. Det er helt avgjørende at alle planene henger sammen slik at de overordnede, strategiske planene stemmer overens med virksomhetsplaner, detaljplaner, årsplaner og budsjetter.

RO gir råd om strategiutvikling, detaljplaner og budsjettarbeid for helse- og omsorgstjenestene. Siden vi har erfaring med at kommunene i mindre grad enn tidligere har personalressursene som skal til for å utarbeide og skrive større planer, tilbyr vi også å være med på å skrive og utforme selve plandokumentet.

Kontaktpersoner