Saksbehandlingskurs

RO har arrangert saksbehandlingskurs innen helse- og omsorgsområdet i mer enn 20 år.  I de siste årene har vi hatt kommunejurister som kursholdere sammen med en seniorrådgiver fra RO.

RO har hatt mange oppdrag som angår organisasjonsutvikling hvor vi ser at en robust saksbehandling er en viktig forutsetning i en bærekraftig tjenesteorganisering. RO har nær kontakt med saksbehandlere i kommunene hvor vi ukentlig er veiledere og sparringspartnere for saksbehandlere som vil drøfte tjenesteorganisering og BPA.

Kurset RO tilbyr er bygget opp som en gjennomgang av saksbehandlingsprosessen fra mottatt søknad til ferdig klagebehandling. Hovedpunktene er:

 • Formålsbestemmelsene
  • Søknaden
  • Kartlegging
 • Vurdering av tjenestebehov
  • BPA (hva betyr rettighetsfestingen)
  • Støttekontakt
  • Ambulerende hjemmetjenester
  • Omsorgslønn
 • Vedtaksfasen
  • Gjennomgang av vedtak, mal
 • Klagebehandling
  • Endring av vedtak

Grunnlaget for kurset er god forvaltningsskikk: Legalitetsprinsippet, prinsippet om forsvarlig saksbehandling, prinsippet om forsvarlig myndighetsutøvelse, likhetsprinsippet og saklighetsprinsippet.

I tillegg til forelesninger består kursdagene av gruppediskusjoner rundt en gjennomgående case som RO har brukt på mange saksbehandlingskurs. Dette har gitt oss et godt innblikk i hvor ulikt forvaltningsprinsippet tolkes selv om utgangspunktet (caset) er det samme.

Kontaktpersoner