Rett til sykehjemsplass

Nytt lovforslag fremmet av regjeringen

Fredag 15. april fikk Stortinget oversendt nytt lovforslag fra regjeringen. Forslaget har benevnelsen Prop. 99 L og omhandler «rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister». Konkret er lovforslaget fremmet som endringer både i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Med tiden skal det følge en forskrift som angir kriterier for å ha rett til sykehjemsplass eller tilsvarende bolig. I påvente av denne forskriften, som først vil komme etter at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester er ferdig i 1919, pålegger loven kommunene å utarbeide sine egne forskrifter med slike kriterier. Denne lokale forskriften skal også beskrive en rett til å få vedtak om plass, selv om plassen for tiden ikke er tilgjengelig – en rett til å stå på venteliste.

RO er enig med de fleste høringsinstanser som har uttalt at denne loven er overflødig og at den ikke gir noen rett som ikke allerede har den samme retten i dag, bortsett kanskje fra retten til å stå på venteliste. Men når loven nå kommer, ser vi at kommunene vil ha behov for rådgivning i den prosessen de nå skal inn i, for å få laget en lokal forskrift. En slik prosess vil måtte inneholde brukermedvirkning, høringsrunder og ikke minst – en lokal beskrivelse av sykehjemmets framtidige funksjon som grunnlag for kriterier.

RO kommer tilbake til nærmere beskrivelse av kurs og/ eller prosessbistand til kommuner som raskt og ressurseffektivt vil få på plass en lokal forskrift.

Prop. 99 L – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister kan du laste ned her…