Ressursfordeling

At variasjonen er stor når det gjelder kommunenes tjenesteprofil for omsorgstjenesten er et faktum, men også på individnivå varierer tjenestetilbudet. Og det skal det! Det forventes at kommunene skal gi et likeverdig tilbud til sine tjenestemottakere ut fra deres medisinske tilstand og behov for offentlig bistand. Den som har stort behov for bistand må få et mer omfattende tjenestetilbud enn den som har et begrenset bistandsbehov. Men er det systematisk sammenheng mellom funksjonsnivå og tjenestetilbud i din kommune, og er den bevilgede økonomiske rammen tilstrekkelig til å oppfylle myndighetskravene?

Tjenestetildeling til eldre med kognitiv svikt

Øystein Døhl m.fl. har sett på mengden hjemmetjenester som gis til eldre med kognitiv svikt i en større norsk kommune. De finner at effekten av fysisk funksjonstap på tjenesteytingen er avhengig av graden av kognitiv svikt og vise versa, og at eldre menn med bistandsbehov og som bor sammen med en kvinne mottar signifikant mindre offentlig bistand enn kvinner i samme situasjon. De sier også at fysisk funksjonstap er en god indikator på tjenestetilbudet også for de som har kognitiv svikt.

  • Døhl, Ø m.fl. Factors associated with the ammount of public care received by elderly and intellectually disabled individuals in a large Norwegian municipallity. Health and Social Care in the Community (2015) doi: 10.1111/hsc.1209.