Tjenesteprofil

Setter din kommune inn i et større perspektiv

Det finnes ulike strategier og styringsmodeller for helse- og omsorgstjenesten. En tjenesteprofil synliggjør din kommunes styrker og svakheter sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Alle data som er benyttet er offentlig tilgjengelige. Kommunen vil få tildelt en score fra 1 til 10 sammenlignet med landets øvrige kommuner på åtte ulike faktorer. Profilen beskriver kommunens grad av:

Institusjonsorientering – hjemmetjenesteorientering

Eldreomsorg – omsorg for yngre aldersgrupper

Dekningsgrad – tjenesteintensitet / maksimumskapasitet

Tilgjengelighet til sykehjemsplass, langtidsplass – korttidsplass

Tjenesteprofilen vil gi grunnlag for refleksjon over hvilke område som bør prioriteres i en framtidsrettet omsorgstrapp og over hvilke funksjoner sykehjemmet skal ivareta. Tjenesteprofilen kan brukes til refleksjon og drøfting.

Eksempel på tjenesteprofil:

Tjenesteprofil_2

Dette er en hjemmetjenesteorientert kommune: Lav tilgjengelighet til institusjonsplasser, en stor andel av kommunens eldre mottar hjemmetjenester, og blant disse er det en høy andel brukere med omfattende bistandsbehov.

Mønstre og mangel på mønster i innretningen av de kommunale omsorgstjenestene

Bakgrunnen for ROs ressursanalyse er et notat der forfatterne Ivar Brevik fra NIBR og Lars Nygård fra RO beskriver mangfold og variasjon i kommunenes innretning pleie- og omsorgstjenestene. Ivar Brevik har senere bistått RO med å operasjonalisere metodene som ligger til grunn for ROs ressursanalyse Tjenesteprofil. I notatet fant man at variasjonen var betydelig, man fant også en tendens til kompenserende strategi, det vil si at kommuner med mye institusjonstilbud gjerne har mindre hjemmetjenester og omvendt. Men det var også et betydelig innslag av kommuner med lite av begge deler, og kommuner med mye av begge deler.

Notatet finner du her…