IPLOS-analyser

Står personellressursen i forhold til tjenestebehovet?

En IPLOS-analyse kan brukes sammen med brukertid i hjemmetjenesten til å undersøke sammenhengen mellom vedtak/vedtakstimer og funksjonsnivå hos brukerne (tildelingspraksis). Videre vil den kunne si noe om funksjonsnivået for de som har fast plass ved sykehjemmet.

En IPLOS-analyse gjennomgang skal gi kommunen et bilde av forholdet mellom brukernes behov for tjenester og nivået på tildelte tjenester. En IPLOS-analyse kan også vise forholdet mellom vedtatte tildelte tjenester og tilgjengelig personalressurs. I tillegg si noe om hvordan kommunens omsorgstrapp fungerer og hvor pleietyngden ligger.

RO foretar en analyse på bakgrunn av kommunens egne tall.

 

 

Kontaktpersoner