Ansatte

 • ann_elise_os

  Ann-Elise Os

  Daglig leder +47 901 80 393 ann-elise.os@ro.no
 • p_beb

  Bente Bakken

  Rådgiver +47 979 61 925 bente.bakken@ro.no

  Bente Bakken har master i statsvitenskap, med masteroppgave innen parlamentariske prosesser og politiske virkemidler. Hun har tidligere jobbet i Riksrevisjonen med kontroll av om statlige virksomheters bruk av tildelte midler er i tråd med Stortingets intensjoner. Herunder har hun arbeidet med utarbeidelse av overordnede risikovurderinger, utforming av rapport til Stortinget og koordinering av revisjon av statsregnskapet. Bente Bakken har tidligere også arbeidet i Barne- og likestillingsdepartementet hvor hun hadde ansvar for å koordinere arbeidet med regjeringsnotater, høringssaker og forskningssaker.

  Last ned CV
 • p_csb

  Camilla Sandvik Børve

  Seniorrådgiver +47 414 66 704 camilla.sandvik.borve@ro.no

  Camilla Sandvik Børve har hovedfag i psykologi og doktorgrad i samfunnsernæring. Hun har tidligere arbeidet for Helse- og omsorgsdepartementet, i EU-kommisjonen og ved Statens institutt for folkehelse, med hovedfokus på strategiske og politiske prosesser, og med forskning, utredning og analyse.

  Hos RO er hun primært opptatt av å initiere og drive FoU-prosjekter. Hun er også glødende opptatt av ledelse av frivillige, og av folkehelsearbeid. Utviklings- og forbedringsarbeid ligger hennes hjerte nært, og når hun får lov til å utarbeide en rapport eller drive fram et utviklingsprosjekt, trives hun best.

  Last ned CV
 • p_iah

  Inger-Anne O. Hagerup

  Økonomi- og administrasjonskonsulent +47 992 56 783 inger.anne.hagerup@ro.no

  Inger-Anne Opheim Hagerup har sekretærutdanning og videreutdanning i informatikk, økonomi, prosjektstyring og markedsføring. Hun arbeider i RO med kurs- og opplæringstilbudet overfor kommunene knyttet til BPA. Hun har i tillegg også ansvar for ROs interne lønns- og regnskapssystemer. Inger-Anne er ROs fremste når det gjelder salg og markedsføring.

  Last ned CV
 • p_mha

  Møyfrid Hallset

  Seniorrådgiver +47 952 65 512 moeyfrid.hallset@ro.no

  Møyfrid Hallset har 25 års ledererfaring fra kommunal sektor, både på strategisk nivå og på virksomhetsnivå. Som seniorrådgiver i RO, bistår Hallset kommuner med organisasjonsanalyser og endrings- og utviklingsarbeid. Hun underviser ledere i helse og omsorg gjennom «Lederutdanning helse og omsorg, kompetanseløftet 2015». Møyfrid Hallset er utdannet cand. mag. med videreutdanning i offentlig administrasjon og ledelse, i organisasjonsutvikling og i veiledning. Hun har solid kompetanse på å lede samhandlingsprosesser fram til konstruktive løsninger alle parter kan leve med. I tillegg har Hallset omfattende kompetanse innen skoleutvikling, både pedagogisk og organisatorisk.

  Last ned CV
 • p_nhe

  Nina Heilemann

  Rådgiver +47 952 65 511 nina.heilemann@ro.no

  Nina Heilemann er utdannet ergoterapeut og har mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid, med tema implementering av velferdsteknologi. Hun har i tillegg videreutdanning i sosialpedagogikk, ledelse og administrasjon, aldring og eldreomsorg og samfunnsplanlegging. Hun har 27 års arbeidserfaring innen helse- og sosialsektoren. Hvorav 9 år som helseleder og 7 år som prosjektleder for utvikling av bedre tjenestekvalitet og kompetanseutvikling. Hun er ROs ekspert på velferdsteknologi og arbeider i dag med kommunale oppdrag, undervisning og kurs generelt, og kommunenes helsetjenester spesielt.

  Last ned CV
 • p_eho

  Einar Holand

  Seniorrådgiver +47 952 65 515 einar.holand@ro.no

  Einar Holand har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra Juridisk fakultet, Universitetet i København. Han har arbeidet i RO siden 2001, og har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Han har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak, konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere i BPA. Han er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med fokus på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse.

  Last ned CV
 • p_ojo

  Øivind Johnsen

  Seniorrådgiver +47 476 71 801 oivind.johnsen@ro.no

  Øivind Johnsen har sosialfaglig og pedagogisk/psykologisk utdanning samt mastergrad i Master of Management ved Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med personal- og organisasjonsspørsmål i 20 år, hvorav 7 år som personalsjef og 5 år som forhandlingssjef. Han har i tillegg administrativ erfaring fra helse/omsorg-, oppvekst- og eiendomsvirksomhet i Trondheim kommune. Han ble ansatt i RO i 2012 og kom da fra stillingen som forhandlingssjef ved St. Olavs hospital HF i Trondheim.

  Last ned CV
 • p_iro

  Ingvar Rolstad

  Seniorrådgiver +47 952 65 513 ingvar.rolstad@ro.no

  Ingvar Rolstad er utdannet sykepleier og har lang og bred administrativ erfaring fra kommunesektoren, blant annet som assisterende rådmann. Han har inngående erfaring fra etablering av samkommunen Levanger-Verdal, og har i RO en meget bred oppdragsportefølje fra flere sektorer og med ulike problemstillinger. Han er i dag ROs ekspert på kommunal planlegging, planprosesser og utarbeidelse av planer. Han har inngående kunnskaper om prosjektstyring og styringsprinsipper. Han er sertifisert som LEAN prosjektleder.

  Last ned CV