Emner

Her følger en beskrivelse av faglig innhold i de 8 emnene samt kontaktperson på RO for hvert emne.

Emnene 3 og 7 kan også tas som ett sammenslått emne 3+7 med tittel: Økonomistyring og kvalitetsledelse

Emne 4 og 8 kan også tas som ett sammenslått emne 4+8 med tittel: Samhandling, kriser og konflikthåndtering

I tillegg er det utarbeidet emne 9  som er en fordypning med tittel: Endringsledelse på egen arbeidsplass

Studiet har en egen hjemmeside: http://lederutdanning-helse-omsorg.no/.

Emne 1 – Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper, 7,5 studiepoeng

Relasjonell ledelse
 • Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
 • Utvikling av eget lederutviklingsprogram
 • Veiledning
 • Bruk av basisgrupper
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
 • Distribuert ledelse
 • Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
 • Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
 • Myndiggjøring i praksis
Utvikling av personlige lederferdigheter
 • Lederrolle og lederfunksjon
 • Ledelse og personlighet
 • Ledelsesform
 • En kontinuerlig prosess
Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor
 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Hierarkisk vs. selvledelse på operativt nivå
 • Ledelse mellom makt og tillit
 • Identitetsbygging vs. nettverksdeltakelse
Kontaktpersoner

Emne 2 – Strategisk kompetanseplanlegging , -styring og -utvikling, 7,5 studiepoeng

Strategisk kompetanseplanlegging
 • Generell innføring i strategibegrepet relatert til ledelse av menneskelige ressurser (LMR) i en tid hvor det stilles høye krav til tverrfaglig samarbeid
 • Generell innføring i kompetansebegrepet
 • Personalplanlegging og kompetansekartlegging
 • Kompetanseplan
Strategisk kompetansestyring
 • Beholde, rekruttere, utvikle og mobilisere
 • Ledelse av menneskelige ressurser i tverrfaglige team og grupper
 • Begrepsmodeller innen forskningstradisjonen Human resource management  (HRM) og tradisjonell personaladministrasjon
 • Insentivsystemer, ulike belønningssystemer og arbeidsrettslige forhold
Kompetanseutvikling
 • Kompetanseutvikling i komplekse helse- og omsorgstjenester
 • Veiledning i tverrfaglig og multietnisk samarbeid
 • Karriereutvikling og kompetansetiltak
 • Ledelse av tverrfaglige team og lærende organisasjoner
Personalledelse
 • Sentrale ledelsesoppgaver som veiledning og teambygging
 • Internasjonalisering av organisasjoner og arbeidsoppgaver – konsekvenser for personalledelse
 • Etiske dilemmaer knyttet til strategisk personalledelse
 • Strukturering, ledelse, personaladministrasjon. Samfunnskrav til personalarbeid, bla. medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold.
Kontaktpersoner

Emne 3 – Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling, 7,5 studiepoeng

Økonomi og regnskap
 • Regnskapsforståelse, inntekts- og kostnadsbegreper
 • Rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
 • Budsjettering og planlegging
 • Økonomioppfølgning, kontroll og regnskap som en informasjonskilde
Ledelsesinformasjon for kommunale beslutningstakere
 • Økonomistyring gjennom målstyring, resultatstyring mv.
 • KOSTRA
 • Innsatsstyrt finansiering (ISF)
 • Balansert målstyring
Kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
 • Krav om system for internkontroll
 • Om kontinuerlig kvalitetsforbedring
 • Evalueringer, brukerdialog og medarbeiderundersøkelser
 • Mål og resultatstyring
Kvalitetsverktøy og kvalitetsarbeid
 • Utviklingen av benchmarking i forvaltningen, IPLOS og KOSTRA
 • Eksempel på filosofi, metode og verktøy
 • Registerdata som styringsverktøy
 • Fallgruver, feilkilder og datatolking
 • Brukerperspektiv på registerdata
 • Informasjonsteknologi i kvalitetsutviklingsarbeidet
Kontaktpersoner

Emne 4 – Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse, 7,5 studiepoeng

Pasientforløp
 • Kommunenes “sørge for” ansvar
 • Integrert og sammenhengende behandlingskjede
 • Koordinatorfunksjonen
 • Teknologiske løsninger
Forhandling og kommunikasjon
 • Pasientrettigheter og brukermedvirkning
 • Forhandling av samarbeidsavtaler, avtaleinngåelse
 • Dialog som grunnlag for utvikling
 • Saksbehandling og klagehåndtering
Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med frivillige og pårørende
 • Helse i plan, involvering av politisk nivå
 • Ansvarsfordeling og organisering
 • Fokus på forebygging og folkehelse, helhetlig helsefokus
Ekstern samhandling
 • Samarbeidsavtaler – forhandling og avtaleutforming
 • Likeverdighet mellom avtalepartnere
 • Samarbeidsrutiner kommune/helseforetak
 • Interkommunalt samarbeid
Kontaktpersoner

Emne 5 – Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten, 7,5 studiepoeng

Generell lovgivning og metode
 • Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
 • Grunnleggende forståelse og rettskildespørsmål
 • Forvaltning av tjensteutøvelse som har sitt grunnlag i lovverket
 • Personalledelse og juss
Særskilt lovgivning for helse og omsorgstjenestene
 • Helsepersonelloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Andre lover og de mest sentrale forskriftene
Pasienters rettsstilling – ledere og saksbehnadling
 • Rettsregler, rettigheter og plikter
 • Forholdet mellom profesjonsetikk og lovverk
 • Forvaltningen av rettigheter og ressurser
 • Taushetsplikt,opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt (generelle krav til god saksbehandling)
Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester
 • Ansvarsbegrepet, helsepersonellets ansvar
 • Forsvarlighetskravet
 • Dokumentasjon og journal
 • Brukerrettigheter og klagehåndtering
Kontaktpersoner

Emne 6 – Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, 7,5 studiepoeng

Kultur for innovasjon
 • Hva er kreativitet? Hva er innovasjon?
 • Ledelse av nytenkende prosesser (medbestemmelse, empowerment)
 • Sosiale betingelser for innovasjon (kultur, enkelkrets vs dobbelkrets læring)
 • Verdier og normer i offentlig sektor (profesjonskultur/byråkratiske prinsipper vs innovasjonskultur)
 • Nettverk og praksisfellesskap
 • Organisasjonens evne og kapasitet til å utnytte innovasjoner (the knowing – doing gap)
Struktur for innovasjon
 • Målformulering/mål og delmål
 • Ressurser/organisering og ansvar med vekt på prosjekt styring og ledelse
 • Matrise organisering
 • Ansvarskart og milepæls planer
 • Forholdet mellom prosjekt og drift
 • Økonomistyring
Brukermedvirkning og etikk
 • Brukerens medvirkning i innovasjon ( et tjenesteperspektiv)
 • Lov om off anskaffelser
 • E-samhandling
 • Kjernejournal – helsepersonell og bruker på samme arena
 • Etikk
Velferdsteknologi/omsorgsteknologi
 • Velferdsteknologi – hva og hvorfor?
 • Hvordan velferdsteknologi kan forme arbeidspraksis og relasjoner
 • Samarbeid/forankring
 • Helsefremmende perspektiv
 • Økonomi
Kontaktpersoner

Emne 7 – Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten, 7,5 studiepoeng

Rammeverket for kvalitet
 • Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Rammeverk for kvalitetsutvikling i offentlig sektor Common Assessment Framework (CAF)
 • ISO 9001 – Internasjonal kvalitetsstandard for helsesektoren
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
Kvalitetsledelse
 • Total kvalitetsledelse – virkemiddelkriterier og resultatkriterier
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Prosjektledelse ved utvikling og implementering av kvalitetssystem
 • Metoder for kvalitetsmåling
Prosessforbedring
 • Avviksregistring
 • Forebygging av avvik
 • Praktiske prosedyrer ( PPS)
 • Digitale verktøy for avviksregistring og lukking
Løpende forbedring og oppfølging
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Medvirkning til kvalitetsforbering
 • Løpende forbedring/Demings sirkel
 • Ledelsens gjennomgang/resultatvurdering
Kontaktpersoner

Emne 8 – Håndtering av konflikter og kriser i ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten, 7,5 studiepoeng

Konfliktforståelse
 • Hva er en konflikt?
 • Konflikter som livsvilkår
 • Konflikter som eskalerer
 • Kompleksitet, gruppe- og individkonflikter
Konflikthåndtering
 • Strategier i konflikthåndtering
 • Konfliktspiral, hva forsterker og hva forhindrer eskalering
 • Leder som fasilitator, veileder, megler eller «dommer»
 • Konfliktløsning ved bruk av utenforstående megler
Kriser og kriseforståelse
 • Hva er en krise sett i et ledelsesperspektiv?
 • Mennesket i kriser
 • Kriser på individ- og gruppenivå
 • Kriseberedskap/mentalt forberedt på uforutsette hendelser
Krisehåndtering
 • Lederens håndtering av kriser
 • Sorg, støtte og sosiale nettverk
 • Bearbeidingssamtaler
 • Krisekommunikasjon, mediekontakt og mediebruk
Kontaktpersoner

Emne 3+7 - Økonomistyring og kvalitetsledelse, 15 studiepoeng

Første samling (2 dager)

 • Grunnleggende kommuneøkonomi
 • Økonomistyring som lederfunksjon
 • Planlegging og budsjettering
 • Resultatindikatorer for økonomistyring
 • Kommunens økonomireglement
 • Økonomioppfølging, kontroll og rapportering
 • Kommune-stat-rapportering (KOSTRA)
Andre samling (2 dager)
 • Kvalitetsutvikling i et organisasjonsperspektiv
 • Kvalitetsbegrepet og bruk av resultatindikatorer for kvalitet
 • Balansert målstyring
 • Internkontroll
 • Hvordan måle subjektiv og objektiv kvalitet
 • Benchmarking som metode for utvikling av produktivitet og kvalitet
Tredje samling (3 dager)
 • National strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Prosjektledelse
 • Registering og forebygging av avvik
 • Praktiske prosedyrer (PPS)
 • Digitale verktøy for registrering og lukking av avvik
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Medvirkning til kvalitetsforbedring
 • Løpende forbedring / Demings sirkel
 • Ledelsens gjennomgang / resultatvurderin
Kontaktpersoner

Emne 4+8 - Samhandling, kriser og konflikthåndtering, 15 studiepoeng

Lederkommunikasjon i profesjonell samhandling (første samling, 2 dager)
 • Hvordan kommunisere for å styrke en relasjon
 • Systematisk kommunikasjonsforståelse og metakommunikasjon
 • Kommunikasjon som formidling av retorikk
 • Dialog som grunnlag for utvikling
 • Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid
 • Likveverdighet mellom samarbeidsparter
 • Samarbeid med avtaler som grunnlag
Konflikt- og kriseforståelsen (andre samling, 2 dager)
 • Hva er konflikt?
 • Konflikter som livsvilkår
 • Konflikter som eskalerer
 • Kompleksitet, gruppe- og individkonflikter
 • Hva er krise sett i et lederperspektiv
 • Mennesker i krise
 • Kriser på individ- og gruppenivå
Konfliktløsning og krisehåndtering (3 samling , 3 dager)
 • Strategier i konfliktløsning
 • Konfliktspiral, hva forsterker og forhindrer eskalering
 • Lederen som fasilitator, veileder, megler eller dommer
 • Konfliktløsning ved bruk av utenforstående megler
 • Lederens håndtering av organisasjonens kriser
 • Sorg, støtte og sosiale nettverk
 • Bearbeidingssamtaler
 • Krisekommunikasjon, mediekontakt og mediebruk
 • Kriseberedskap – å være forberedt på uforutsette, plutselige hendelser
Kontaktpersoner

Emne 9 - fordypning. Endringsledelse på egen arbeidsplass, 15 studiepoeng

Endringsmomentum
 • Grunnlagsforståelse for endring
 • Mulighetsrommet (kreativitet)
 • Evaluering av erfarte endringsprosesser (med utgangspunkt i egne erfaringer og egen praksis).
 • Ulike perspektiv for endringer
Ledelse av endringsprosesser
 • Læring og kultur for endring
 • Lederrollen og ledelsesmetoder
 • «Å stå i » endringer
 • Involvering (myndiggjøring, eierskap og trygghet)
Implementering av endring
 • Kontinuerlig forbedring
 • Omskaping som sosial prosess
 • Kunnskapsdeling
 • Metoder for implementering og evaluering
Kontaktpersoner