Moduler

Dette lederstudiet ble opprinnelig utviklet som et lederstudium med fire moduler som vant Helsedirektoratets konkurranse om å levere utdanning for ledere i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Disse fire modulene (modul 1 – 4) var knyttet til kompetanseløftet 2015.  Etter hvert som studentene ble ferdige med de fire modulene, kom det sterke ønsker om å fortsette.  Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og RO har derfor nå utviklet modulene 5, 6, 7 og 8 slik at studietibudet nå framstår som en årsenhet videreutdanning i ledelse.

Her følger en beskrivelse av faglig innhold i de 8 modulene samt kontaktperson på RO for hver modul.

Studiet har en egen hjemmeside: http://lederutdanning-helse-omsorg.no/.

Modul 1 – Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper

Relasjonell ledelse
 • Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
 • Utvikling av eget lederutviklingsprogram
 • Veiledning
 • Bruk av basisgrupper
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
 • Distribuert ledelse
 • Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
 • Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
 • Myndiggjøring i praksis
Utvikling av personlige lederferdigheter
 • Lederrolle og lederfunksjon
 • Ledelse og personlighet
 • Ledelsesform
 • En kontinuerlig prosess
Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor
 • Forholdet mellom politikk og administrasjon
 • Hierarkisk vs. selvledelse på operativt nivå
 • Ledelse mellom makt og tillit
 • Identitetsbygging vs. nettverksdeltakelse

Modul 2 – Strategisk kompetanseplanlegging , -styring og -utvikling

Strategisk kompetanseplanlegging
 • Generell innføring i strategibegrepet relatert til ledelse av menneskelige ressurser (LMR) i en tid hvor det stilles høye krav til tverrfaglig samarbeid
 • Generell innføring i kompetansebegrepet
 • Personalplanlegging og kompetansekartlegging
 • Kompetanseplan
Strategisk kompetansestyring
 • Beholde, rekruttere, utvikle og mobilisere
 • Ledelse av menneskelige ressurser i tverrfaglige team og grupper
 • Begrepsmodeller innen forskningstradisjonen Human resource management  (HRM) og tradisjonell personaladministrasjon
 • Insentivsystemer, ulike belønningssystemer og arbeidsrettslige forhold
Kompetanseutvikling
 • Kompetanseutvikling i komplekse helse- og omsorgstjenester
 • Veiledning i tverrfaglig og multietnisk samarbeid
 • Karriereutvikling og kompetansetiltak
 • Ledelse av tverrfaglige team og lærende organisasjoner
Personalledelse
 • Sentrale ledelsesoppgaver som veiledning og teambygging
 • Internasjonalisering av organisasjoner og arbeidsoppgaver – konsekvenser for personalledelse
 • Etiske dilemmaer knyttet til strategisk personalledelse
 • Strukturering, ledelse, personaladministrasjon. Samfunnskrav til personalarbeid, bla. medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold.
Kontaktpersoner

Modul 3 – Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling

Økonomi og regnskap
 • Regnskapsforståelse, inntekts- og kostnadsbegreper
 • Rammeverk og grunnleggende prinsipper for kommuneregnskapet
 • Budsjettering og planlegging
 • Økonomioppfølgning, kontroll og regnskap som en informasjonskilde
Ledelsesinformasjon for kommunale beslutningstakere
 • Økonomistyring gjennom målstyring, resultatstyring mv.
 • KOSTRA
 • Innsatsstyrt finansiering (ISF)
 • Balansert målstyring
Kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
 • Krav om system for internkontroll
 • Om kontinuerlig kvalitetsforbedring
 • Evalueringer, brukerdialog og medarbeiderundersøkelser
 • Mål og resultatstyring
Kvalitetsverktøy og kvalitetsarbeid
 • Utviklingen av benchmarking i forvaltningen, IPLOS og KOSTRA
 • Eksempel på filosofi, metode og verktøy
 • Registerdata som styringsverktøy
 • Fallgruver, feilkilder og datatolking
 • Brukerperspektiv på registerdata
 • Informasjonsteknologi i kvalitetsutviklingsarbeidet

Modul 4 – Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

Pasientforløp
 • Kommunenes “sørge for” ansvar
 • Integrert og sammenhengende behandlingskjede
 • Koordinatorfunksjonen
 • Teknologiske løsninger
Forhandling og kommunikasjon
 • Pasientrettigheter og brukermedvirkning
 • Forhandling av samarbeidsavtaler, avtaleinngåelse
 • Dialog som grunnlag for utvikling
 • Saksbehandling og klagehåndtering
Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med frivillige og pårørende
 • Helse i plan, involvering av politisk nivå
 • Ansvarsfordeling og organisering
 • Fokus på forebygging og folkehelse, helhetlig helsefokus
Ekstern samhandling
 • Samarbeidsavtaler – forhandling og avtaleutforming
 • Likeverdighet mellom avtalepartnere
 • Samarbeidsrutiner kommune/helseforetak
 • Interkommunalt samarbeid
Kontaktpersoner

Modul 5 – Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Generell lovgivning og metode
 • Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
 • Grunnleggende forståelse og rettskildespørsmål
 • Forvaltning av tjensteutøvelse som har sitt grunnlag i lovverket
 • Personalledelse og juss
Særskilt lovgivning for helse og omsorgstjenestene
 • Helsepersonelloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Andre lover og de mest sentrale forskriftene
Pasienters rettsstilling – ledere og saksbehnadling
 • Rettsregler, rettigheter og plikter
 • Forholdet mellom profesjonsetikk og lovverk
 • Forvaltningen av rettigheter og ressurser
 • Taushetsplikt,opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt (generelle krav til god saksbehandling)
Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester
 • Ansvarsbegrepet, helsepersonellets ansvar
 • Forsvarlighetskravet
 • Dokumentasjon og journal
 • Brukerrettigheter og klagehåndtering
Kontaktpersoner

Modul 6 – Ledelse av innovasjon og velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Kultur for innovasjon
 • Hva er kreativitet? Hva er innovasjon?
 • Ledelse av nytenkende prosesser (medbestemmelse, empowerment)
 • Sosiale betingelser for innovasjon (kultur, enkelkrets vs dobbelkrets læring)
 • Verdier og normer i offentlig sektor (profesjonskultur/byråkratiske prinsipper vs innovasjonskultur)
 • Nettverk og praksisfellesskap
 • Organisasjonens evne og kapasitet til å utnytte innovasjoner (the knowing – doing gap)
Struktur for innovasjon
 • Målformulering/mål og delmål
 • Ressurser/organisering og ansvar med vekt på prosjekt styring og ledelse
 • Matrise organisering
 • Ansvarskart og milepæls planer
 • Forholdet mellom prosjekt og drift
 • Økonomistyring
Brukermedvirkning og etikk
 • Brukerens medvirkning i innovasjon ( et tjenesteperspektiv)
 • Lov om off anskaffelser
 • E-samhandling
 • Kjernejournal – helsepersonell og bruker på samme arena
 • Etikk
Velferdsteknologi/omsorgsteknologi
 • Velferdsteknologi – hva og hvorfor?
 • Hvordan velferdsteknologi kan forme arbeidspraksis og relasjoner
 • Samarbeid/forankring
 • Helsefremmende perspektiv
 • Økonomi

Modul 7 – Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

Rammeverket for kvalitet
 • Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • Rammeverk for kvalitetsutvikling i offentlig sektor Common Assessment Framework (CAF)
 • ISO 9001 – Internasjonal kvalitetsstandard for helsesektoren
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
Kvalitetsledelse
 • Total kvalitetsledelse – virkemiddelkriterier og resultatkriterier
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Prosjektledelse ved utvikling og implementering av kvalitetssystem
 • Metoder for kvalitetsmåling
Prosessforbedring
 • Avviksregistring
 • Forebygging av avvik
 • Praktiske prosedyrer ( PPS)
 • Digitale verktøy for avviksregistring og lukking
Løpende forbedring og oppfølging
 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
 • Medvirkning til kvalitetsforbering
 • Løpende forbedring/Demings sirkel
 • Ledelsens gjennomgang/resultatvurdering
Kontaktpersoner

Modul 8 – Håndtering av konflikter og kriser i ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Konfliktforståelse
 • Hva er en konflikt?
 • Konflikter som livsvilkår
 • Konflikter som eskalerer
 • Kompleksitet, gruppe- og individkonflikter
Konflikthåndtering
 • Strategier i konflikthåndtering
 • Konfliktspiral, hva forsterker og hva forhindrer eskalering
 • Leder som fasilitator, veileder, megler eller «dommer»
 • Konfliktløsning ved bruk av utenforstående megler
Kriser og kriseforståelse
 • Hva er en krise sett i et ledelsesperspektiv?
 • Mennesket i kriser
 • Kriser på individ- og gruppenivå
 • Kriseberedskap/mentalt forberedt på uforutsette hendelser
Krisehåndtering
 • Lederens håndtering av kriser
 • Sorg, støtte og sosiale nettverk
 • Bearbeidingssamtaler
 • Krisekommunikasjon, mediekontakt og mediebruk
Kontaktpersoner