Helselederutdanning

RO tilbyr ledere i helse- og omsorgstjenestene en årsenhet videreutdanning i ledelse. Utdanningen er et samarbeid mellom RO, Fagakademiet og Høgskolen Innlandet. Utviklingen av denne utdanningen startet i 2007 og bakgrunnen var at vi så et behov for en egen lederutdanning for ledere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Etter hvert har vi videreutviklet konseptet slik at det også kan tilpasses generell lederutdanning i hele kommunen, dersom oppdragsgiver skulle ønske det.

Utdanningen består av 8 emner á 7,5 studiepoeng og gjennomføres i kommunen. De enkelte fagemnene kan tas uavhengig av hverandre og enkeltvis.
Lederopplæringsprogrammet vil gjennomføres på deltid, dvs. at opplegget uansett om en gjennomfører et enkeltemne eller hele programmet, så kan dette gjennomføres samtidig som en arbeider i 100 % stilling.
Terskelen for å kunne benytte programmet er svært lav, og kan også gi deltakerne/studentene en kompetanse som kan komme godt med til senere anledninger.
Studieplanene tar utgangspunkt i særlige problemstillinger knyttet til helse- og omsorgstjenestene. Når en av emnene handler om strategisk kompetanseplanlegging, betyr dette at forelesninger og praktiske oppgaver er rettet inn mot kompetanseplaner og kompetansebehov i helse- og omsorgstjenestene.

Opplegget i denne utdanningen er svært fleksibel. Den kan gjennomføres av ledere i egen kommune, sammen med nabokommuner, i fylkesmannens regi eller i regi av andre samarbeidskonstellasjoner. Man kan kjøpe så mange emner man ønsker og emnene kan settes sammen i den rekkefølgen man synes passer best lokalt.

Årsstudiet består av åtte emner á 7,5 studiepoeng

Emne 1: Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederegenskaper
 • Relasjonell ledelse
 • Ledelse av myndiggjorte medarbeidere
 • Utvikling av personlige lederferdigheter
 • Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor
Emne 2:    Strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling
 • Strategisk kompetanseplanlegging
 • Strategisk kompetansestyring
 • Kompetanseutvikling
 • Personalledelse
Emne 3:     Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling
 • Økonomi og regnskap
 • Ledelsesinformasjon for kommunale beslutningstakere
 • Kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
 • Kvalitetsverktøy og kvalitetsarbeid
Emne 4:      Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse
 • Pasientforløp
 • Forhandling og kommunikasjon
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ekstern samhandling
Emne 5:     Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten
 • Generell lovgivning og metode
 • Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenestene
 • Pasienters rettigheter – ledere og saksbehandling
 • Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester
Emne 6:     Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten
 • Kultur for innovasjon
 • Struktur for innovasjon – prosjektmetodikk
 • Brukermedvirkning og etikk
 • Velferdsteknologi
Emne 7:     Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten
 • Rammeverket for kvalitet
 • Kvalitetsledelse
 • Prosessforbedring
 • Løpende forbedring og oppfølging
Emne 8:     Håndtering av konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten
 • Konfliktforståelse
 • Konflikthåndtering
 • Kriser og kriseforståelse
 • Krisehåndtering

Emner på 15 studiepoeng

Emne 3-7:   Økonomistyring og kvalitetsledelse
 • Grunnleggende kommuneøkonomi
 • Kvalitetsutvikling i et organisasjonsperspektiv
 • National strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Emne 4-8:  Samhandling, kriser og konflikthåndtering
 • Lederkommunikasjon
 • Konflikt og kriseforståelse
 • Konfliktløsning og krisehåndtering
Emne 9: Endringsledelse på egen arbeidsplass
 • Endringsmomentum
 • Ledelse av endringsprosesser
 • Implementering av endring
Emne 10:  Coachende lederskap
 • Grunnlaget for coachende lederskap
 • Coaching som metode og verktøy
 • Å skape rom for vekst og læring i organisasjonen

Brosjyren «Lederutdanning helse og omsorg» finner du her…

Les mer om lederutdanningen på: http://lederutdanning-helse-omsorg.no/

 

.

 

 

Kontaktpersoner