Ledelse i endring – Ledelse av endring

Endringsledelse i praksis

«Ledelse i endring – ledelse av endring» er et program for lederutvikling med fokus på endringsledelse. Programmet kan gjennomføres i løpet av et par-tre måneder og er basert på tre samlinger, med oppgaver mellom samlingene.

Ledelse i endring og ledelse av endring ser RO som fokusområder i en utvikling av endringskompetanse for ledere. Ledere må forholde seg til at organisasjonens rammebetingelser, faglige utfordringer og lederpolicy endres og dermed kravene til den enkelte lederen: Lederrollen er i endring. Samtidig må lederne forholde seg til at de skal lede ansatte som skal gjennomføre endringer og dermed både forholde seg til deres endringsmotstand og deres evne til å se muligheter: Ledelse av endring.

Læringsteoretisk fundament

Til grunn for dette oppleggets teoretiske fundament ligger et utdanningsvitenskapelig syn basert på erfaringslæring og ansvarsbasert læring. Kompetanseutvikling forstås som ledelse gjennom refleksjon over erfaringer, utforming av nye handlingsstrategier og utprøving av ny praksis. Målet er at kompetanseutvikling også fører til innovasjon og endring av organisasjonens kultur for læring. RO mener det er avgjørende for deltakernes læringsutbytte at det finnes en tydelig kobling og samsvar mellom innholdet i samlingene og utviklingsplan/trening/veiledning mellom samlingene.

Gjennomføringsmodell

Programmet består av tre samlinger med ulikt faglig innhold. Mellom samlingene skal deltakerne jobbe med hjemmeoppgave individuelt eller i gruppe. Oppgavene vil være knyttet til deltakernes praksis som ledere og vil ta utgangspunkt i teorien som presenteres i samlingene og hvordan denne kan komme til syne eller brukes, i praksis. Det sentrale elementet i overgangen fra teori til praksis er kompetanseutvikling gjennom refleksjon. Derfor vil veiledning og kollegaveiledning være et viktig element som følger samlingene sammen med utvikling av refleksjonskompetanse. I basisgrupper skal deltakerne praktisere refleksjonskompetansen gjennom at møtene i gruppa er arena for kollegaveiledning i gruppe.

I dette utviklingsprogrammet vil det være en kursleder og en foreleser til stede på alle samlingene. Kursleder har det overordnede ansvaret for framdriften av samlingene, herunder også ansvaret for at refleksjon og veiledning følger samlingene som «en rød tråd».

Opplegget for samlingene drøftes med oppdragsgiver, det forutsettes at oppdragsgiver selv stiller lokaler til disposisjon, står for innkalling av deltakere og sørger for eventuell bevertning. RO har ansvaret for alt faglig innhold og for kontakt med deltakere, oppgaver mellom samlingene og tilbakemeldinger på besvarelsene.

Her følger et oppsett hvor alle samlingene er beskrevet:

Samling 1, 2 dager
Ledelse i endring Endring må starte med endring hos lederen selv

 • Motstand mot endring.
 • Leder som endringsagent.
 • Ledelse i omskiftelige tider.
Kursleder og foreleser 1
Individuell oppgave Oppgave med fokus på lederen selv, personlighet og motivasjon for å lede endringer. Innlevering tilbakemelding
Samling 2, 2 dager
Ca. 1 mnd. etter 1. samling
Ledelse av endring
Organisasjoner i endring

 • Organisering og ledelse av endringsprosesser.
 • Endringsorientert organisasjonskultur.
Kursleder og foreleser 2
Gruppeoppgave Oppgave i arbeidsgruppe knyttet til endringsprosesser i egen kommune Innlevering tilbakemelding
Samling 3, 2 dager
Ca. 1 mnd. etter 2. samling
Ledelse i endring – ledelse av endring
Endring i praksis

 • Iverksetting av endringer – implementering.
 • Kontinuerlig forbedring – kontinuerlig endring.
Kursleder og foreleser 3

 

Metode

Arbeids- og undervisningsmetoder for samling 1; Ledelse i endring

Det er ROs erfaring at vi alltid må regne med at enhver organisasjonsforandring av noen grad og betydning vil utløse ulike typer og grader av motstand. I denne motstanden ligger det energi som både kan øke belastningen og vanskelighetsgraden i gjennomføringen av endringer. Denne motstanden er det viktig at ledere ikke ignorerer eller overser, men gir muligheter til å høres og synes. Ledere vil konfronteres både med egen og andre lederkollegaers motstand og med motstand hos ansatte.

I utgangspunktet er det da viktig å se på motstand som en naturlig og forventet del av endringsprosessen, og ikke definere den som uønsket, sykelig eller farlig, og som noe en må nedkjempe med maktmidler av ulike slag.

Samlingen vil bestå av forelesinger om teori rundt endringsprosesser, gjennomgang av kommunesektorens forventede endringskrav i de neste årene, teori rundt motstand og generelt om hvordan man kommuniserer som endringsagent. I tillegg vil forelesninger fokusere på ledernes forhold til egen endring gjennom å skape en basis for forståelse ved å presentere kunnskap om refleksjon og sammenhengen mellom handlingskompetanse, refleksjonskompetanse og det å være i stand til å forske i egen praksis. RO tar her utgangspunkt i teorier som presenteres i; Hans Morten Skivik: «Relasjonell ledelse − å lære lederskap i praksis», Gyldendal akademisk, Oslo 2009.

Underveis i samlingen vil vi variere mellom rene forelesinger og dialogbasert undervisning hvor deltakernes egne erfaringer og synspunkter tillegges stor betydning. Deltakerne vil også bli invitert til å delta i øvelser hvor man kan «kjenne på» og utforske egen endringsmotstand og egen tenkning rundt å være del i endringsprosesser.

Mellom samling 1 og samling 2 skal deltakerne jobbe med, og levere inn en individuell refleksjonsoppgave knyttet til å beskrive seg selv og sitt forhold til endring.  Oppgaven vil ta utgangspunkt i en konkret erfaring lederen har og hvor han eller hun gjennom en egen refleksjonsmetodikk skal utforske egne muligheter og begrensninger i forhold til endring av seg selv som leder. Før samling 2 vil alle få en individuell vurdering og kommentar til besvarelsen.

Arbeids- og undervisningsmetoder for samling 2; Ledelse av endring

I en forstand dreier «ledelse» seg alltid om å skape, koordinere og gi retning til endringer i en organisasjon. Å lede er slik sett alltid å lete etter veien videre, tegne nye kart og gjøre veivalg, peke ut retning og skape tilslutning, samordne bevegelser, og endre adferd eller trekke lærdom i forhold til stadig nye erfaringer og endrede betingelser.

Noen organisasjoner har klart å utvikle en kultur som gir åpning for nytenkning og individuell ansvarstaking gjennom prøving og læring av nye løsningsmuligheter. Omstilling og endring vil i slike virksomheter være naturlige, legitime og verdsatte dimensjoner i tanke- og handlingsmønstre. I andre organisasjoner legges større vekt på rutiner, på å følge trygge og opptrukne stier og på å ha gode rutiner for kontroll og innsyn. Omstillingskrav oppleves gjerne som tap av noe som er viktig og verd å kjempe for. De fleste ligger et sted i mellom disse beskrivelsene og er kanskje «omstillingsvennlig» i en sammenheng og «omstillingsskeptisk» i en annen.

Forelesningene vil i denne samlingen fokusere på nøkkelfaktorer i vellykkede utviklings- eller endringsprosesser. Slike nøkkelfaktorer kan for eksempel være (inspirert av ; Grønhaug, K., Hellesøy O. og Kaufmann G: «Ledelse i teori og praksis», Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, Bergen 2001):

 • hvordan forankre endringsprosesser
 • hvordan skape felles erkjennelse av behov
 • hvordan skape en god endringsvisjon
 • hvordan mobilisere ansatte til å føle forpliktelse
 • hvordan forandre eksisterende systemer og strukturer, og
 • hvordan få forandringen til å vare

Undervis i samlingen vil vi variere mellom rene forelesinger og dialogbasert undervisning hvor deltakernes egne erfaringer og synspunkter tillegges stor betydning. Videre vil deltakerne gjennom diverse øvelser jobbe med å utvikle planer for endringsprosesser i egne organisasjoner hvor de også får teste på hverandre hvordan det er best å kommunisere med ansatte for å få iverksatt endringene på best mulig måte.

Mellom samling 2 og samling 3 vil deltakerne få en gruppeoppgave som skal besvares av arbeidsgrupper bestående av tre til fem deltakere. Sammensetningen av gruppene vil bli bestemt i fellesskap. Oppgaven vil være å planlegge en endringsprosess knyttet til egen virksomhet eller til en virksomhet man kjenner godt. Innen samling 3 vil gruppene få en skriftlig vurdering av sin besvarelse.

Arbeids- og undervisningsmetoder for samling 3; Ledelse i endring – Ledelse av endring

Den siste samlingen vil ha fokus på iverksetting eller implementering av endring som følger av en prosess. Forelesinger vil handle om implementering og om kontinuerlig forbedring med presentasjon av metoder slik de er utviklet i Lean-konseptet. Deltakerne jobber med egne utfordringer slik de er framkommet og beskrevet i de to første samlingene og i oppgavene mellom samlingene. Det legges vekt på at lederne bør fortsette å utvikle nettverk av ledere hvor de kan hente inspirasjon, søke sparringpartnere og diskutere egne og felles utfordringer.

Kostnad

Dette utviklingsprogrammet gjennomføres i kommunen for kr 130 000. Reiseutgifter for kursleder og forelesere kommer i tillegg.

Det vil være mulig å gjøre lokale tilpasninger både på temaer og på gjennomføring. Dette kan medføre endringer i pris.