Endringsledelse

I en forstand dreier ledelse seg alltid om å skape, koordinere og gi retning til endringer i en organisasjon. Å lede er slik sett alltid å lete etter veien videre, tegne nye kart og gjøre veivalg, peke ut retning og skape tilslutning, samordne bevegelser, og endre adferd eller trekke lærdom i forhold til stadig nye erfaringer og endrede betingelser.

Noen organisasjoner har klart å utvikle en kultur som gir åpning for nytenkning og individuell ansvarstaking gjennom prøving og læring av nye løsningsmuligheter.  Omstilling og endring vil i slike virksomheter være naturlige, legitime og verdsatte dimensjoner i tanke- og handlingsmønstre. I andre organisasjoner legges større vekt på rutiner, på å følge trygge og opptrukne stier og på å ha gode rutiner for kontroll og innsyn. Omstillingskrav oppleves gjerne som tap av noe som er viktig og verd å kjempe for.  De fleste ligger et sted i mellom disse beskrivelsene og er kanskje «omstillingsvennlig» i en sammenheng og «omstillingsskeptisk» i en annen.