Myndighetsføringer

Rundskriv I-9/2015: Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Den 1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet. Dette gir mange mennesker med nedsatt funksjonsevne mer innflytelse over eget liv. Rundskrivet utdyper hva som ligger i rettigheten.

Prop. 86 L (2013-2014): Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Stortinget gjorde i juni vedtak om at det for utvalgte grupper av tjenestemottakere skal være en individuell rett å selv bestemme at tjenestene skal organiseres som BPA. Dette betyr altså at det som tidligere har stått i rundskriv om at kommunene skal vurdere den mest hensiktsmessige organiseringsformen nå faller bort når det gjelder de som kommer inn under rettighetsbestemmelsen. For de brukerne som kommer inn under retten, flyttes den endelige vurderingen fra saksbehandler til bruker. Rettigheten hjemles gjennom en endring i Pasient- og brukerrettighetsloven.

Ot.prp. nr. 8 (1999-2000): Om lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (brukerstyrt personlig assistanse)

For å forstå hva lovgiver (stortinget) har ment når BPA ble lovfestet gjennom endring av Sosialtjenesteloven i 2000, er kilden først og fremst denne proposisjonen. Selv om Sosialtjenesteloven fra 2012 er erstattet av ny lov om Helse- og omsorgstjenester, er den opprinnelige proposisjonen fremdeles et viktig dokument når men skal vurdere «lovgivers intensjon»

Rundskriv I-20/2000: Brukerstyrt personlig assistanse

Gjennom dette rundskrivet beskriver departementet hvordan BPA skal saksbehandles, eller hvordan saksbehandlere og andre skal vurdere spørsmål knyttet til hvem som skal ha BPA, hva det vil si å ha BPA og hvilke begrensninger som ligger i ordningen for eksempel i forhold til fleksibilitet for tjenestemottaker opp mot rettigheter for de ansatte når det gjelder ansettelse osv. Rundskrivet følger opp intensjonene fra Ot.prp.nr.8 (1999-2000). Det har ikke kommet nytt rundskriv etter at Sosialtjenesteloven har blitt erstattet av Helse- og omsorgstjenesteloven fra 2012.

Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – utvidelse av ordningen

Gjennom dette rundskrivet utvider departementet målgruppen for BPA i forhold til det som framgår av rundskriv I-20/2000. Rundskrivet beskriver hvordan myndigheten nå understreker at BPA ikke skal være knyttet til bare voksne med fysiske funksjonsnedsettelser som kan være arbeidsleder selv, men også skal om tjenestemottakeren ikke kan være arbeidsleder selv, på grunn av alder eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Eksempelsamling I-1002-B: Brukerstyrt personlig assistanse

I forbindelse med at BPA ble lovfestet i 2000, gav departementet ut en eksempelsamling for å tydeliggjøre gjennom praktiske eksempler hva som var lovgivers intensjon med ordningen. Eksempelsamlingen viser gjennom historien til noen av dem som var først ute med å få tjenestene organisert som BPA, hvilke muligheter som kan ligge i denne måten å organisere tjenestene på. En eksempelsamling er ingen myndighetsføring i den forstand at den viser hva søkere «har rett på», det er mer for å vise hva som er mulig. Så er det opp til de enkelte kommunene å vurdere om søkerne skal gis de vilkår som framgår av eksemplene.