Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere tildelte tjenester på. Helse- og omsorgstjenesteloven opererer med begrepene personlig assistanse og brukerstyrt personlig assistanse og skiller mellom disse to begrepene og helsetjenester i hjemmet.

BPA er altså personlig assistanse som er brukerstyrt. Til personlig assistanse hører tradisjonelle tjenester som praktisk og personlig bistand, støttekontakt og opplæring i dagliglivets gjøremål. Noen ganger skal også avlastning kunne organiseres som BPA.

De som får tjenestene sine organisert som BPA påtar seg å være arbeidsleder, eller daglig leder, for sine egne assistenter. Å være arbeidsleder betyr også å prioritere innenfor den ressursrammen som ens eget tjenestevedtak beskriver. Det betyr at arbeidsleder skal kunne bestemme hvem som skal være assistenter, hvor assistansen skal utføres og hva assistentene til enhver tid skal gjøre. Alt innenfor gjeldende lov- og avtaleverk.

Kontaktpersoner