Hvordan vi jobber med brukermedvirkning hos oppdragsgivere

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere tildelte tjenester på.  Helse- og omsorgstjenesteloven opererer med begrepene personlig assistanse og brukerstyrt personlig assistanse og skiller mellom dette og helsetjenester i hjemmet.  BPA er altså personlig assistanse som er brukerstyrt.  Til personlig assistanse hører tradisjonelle tjenester som praktisk og personlig bistand, støttekontakt og opplæring i dagliglivets gjøremål.  Noen ganger skal også avlastning kunne organiseres som BPA.  De som får tjenestene sine organisert som BPA påtar seg å være arbeidsleder, eller daglig leder, for sine egne assistenter.  Å være arbeidsleder betyr også å prioritere innenfor den ressursrammen som ens eget tjenestevedtak beskriver.  Det betyr at arbeidsleder skal kunne bestemme hvem som skal være assistenter, hvor assistansen skal utføres og hva assistentene til enhver tid skal gjøre.  Alt innenfor gjeldende lov- og avtaleverk.

Kontaktpersoner

Dialogkompetanse

Brukermedvirkning handler i stor grad om kommunikasjon.  Noen ganger er kommunikasjonen enveis, som også kan beskrives som formidlende.  Andre ganger er kommunikasjonen toveis, eller man kan si at den følger en kretsløpsmodell. Dialogkompetanse er å kunne kommunisere i en kretsløpsmodell.  Det betyr at vi går inn i en samtale uten å vite hvor den ender.  Vi påvirker og vi påvirkes.  Når brukeren skal ha reell medvirkning, må vi kunne inngå i en dialog med brukeren hvor han eller hun faktisk gis mulighet til å endre eller utforme beslutningen. Dialogen er kjennetegnet av at man tilstreber likhet i maktforhold, noen ganger til og med at vi er i stand ti lå gi brukerens synspunkt forrang.  Rådgivere på RO er vant til å jobbe med utvikling av dialogkompetanse innenfor helse- og omsorgstjenestene, både som del av saksbehandling og som del av tjenesteutførelse.

Forhandlingskompetanse

Reell brukermedvirkning kan bare skje når vi forhandler med brukeren eller brukerorganisasjonene.  Å forhandle er en form for dialog hvor målet er en avtale som har i seg elementer som er viktig både for forvaltningen og for brukeren.  Vi forhandler for å komme fram til løsninger som vi ellers ikke ville komme fram til.  Avtalen eller vedtaket, utformes gjennom forhandlingen og det vil da kunne inneholde elementer som saksbehandleren i utgangspunktet ikke hadde tatt med.  Brukermedvirkning er ikke brukerstyring, og det er heller ikke saksbehandlerstyring.  Brukermedvirkning betyr å lete etter vinn vinn-løsninger som blir til gjennom en prosess hvor begge parter kjenner den andres motiver, ønsker og krav. Forhandlingskompetanse vil si å kunne gangen i forhandlinger, kunne metoder og kunne lede prosessen.  RO har rådgivere med utdanning i forhandling og med praksis som forhandlingsleder som bistår kommuner i å utvikle personale som dyktige forhandlere.

Kontaktpersoner