Arbeidstidsordninger

Hvordan etablere robuste og forutsigbare arbeidstidsordninger i døgnkontinuerlige tjenester?

Helse- og omsorgsarbeid innebærer et døgnkontinuerlig tjenestetilbud. Døgnkontinuerlige tjenester krever bemanning hele døgnet; hverdag og helg. Aktivitetsplaner og bemanningsplaner skal henge sammen og kravet om kvalitet i tjenestetilbudet skal alltid gå foran.

Å etablere robuste og forutsigbare arbeidstidsordninger er en utfordring de aller fleste kommunene står midt oppe i. Utfordringene er knyttet opp til brukernes behov for rett kompetanse gjennom hele døgnet. God kvalitet i tjenestene er avhengig av en stabil bemanning som sørger for kontinuitet i tjenestetilbudet.

Mange kommuner har store utfordringer knyttet til:

 • Kompetanse og rekruttering
 • Småstillinger/helgestillinger
 • Deltidskultur (frivillig og ufrivillig)
 • Udekte vakter/vakante stillinger
 • Store variable kostnader, overtid og ekstravakter
 • Sykefravær
 • Tid til vikarinnleie, ringing etter vakter og press på enkeltansatte om å stille opp
 • Svært mange personer som brukere, kolleger og ledere må forholde seg til

Dette får konsekvenser for effektivitet og kvalitet knyttet til:

 • Omfang og nivå i tjenestetilbudet (ressursutnyttelsen)
 • Kontakten mellom bruker og ansatt
 • Kommunikasjon/informasjon mellom ansatte og leder/ansatt
 • Arbeidsmiljø (samarbeid/læringsmiljø/arbeidsfordeling/kommunikasjon/uforutsigbar arbeidstid)
 • Kompetansen (skjev fordeling/utnyttelsesgrad)
 • Uoversiktlig for bruker hvem de skal forholde seg til seinere på dagen eller neste dag
 • Fragmentert og uoversiktlig arbeidsmiljø for de ansatte

RO erfarer at svært mange kommuner oppgir at de bruker mye tid og ressurser på turnusarbeid. Mange ledere og mange tillitsvalgte opplever at de «aldri blir ferdig» med turnusarbeidet. Det oppgis ofte at turnusarbeidet medfører slitasje i samhandlingen mellom ledelse og tillitsvalgte. Ansatte selv oppgir også ofte at turnusplanene er uhensiktsmessige.

Å etablere robuste og forutsigbare arbeidstidsordninger er en prosess som må ivareta:

 • Brukernes behov
 • Ansattes rettigheter jfr. lov og avtaleverk
 • Effektiv ressursutnyttelse

Dette må skje innenfor de økonomiske rammer som er gitt for tjenesten.  Dette krever god kompetanse hos ledere, tillitsvalgte og ansatte.

RO har gjennom sitt samarbeid med kommunene vært inne i flere prosesser der bemanningsplaner, turnusarbeid og alternative arbeidstidsordninger har vært fokusert.

For å etablere en robust og framtidsrettet arbeidstidsordning som ivaretar både brukerbehov, ansattbehov og effektiv ressursutnyttelse, vil RO anbefale at kommunen gjennomfører en involverende prosess bygd på følgende prinsipper:

 • Arbeidet gjennomføres i «fredstid»
 • Arbeidet skal bygge opp under ønsket om heltidskultur
 • Trinnvis prosess med klare (2-3 måneder) tidsfrister
 • Etablering av arbeidsgruppe med klart mandat
 • Bred involvering av ledere, tillitsvalgte og ansatte
 • Klargjøring av utfordringsbildet i fellesskap
 • Full åpenhet om interesser, behov, standpunkt og ståsted
 • Felles forståelse av formål med prosessen
 • Forsknings- og kunnskapsbasert prosess
 • Gjennomgang og arbeid med (alle) alternative turnuser
 • Ivaretakelse av brukers behov, ansattes rettigheter jf. lov og avtaleverk og effektiv ressursutnyttelse i prioritert rekkefølge
 • Prosessen gjennomføres innenfor gitte økonomiske rammer
 • Den mest robuste og bærekraftige arbeidstidsordning skal besluttes innen tidsfristen

En prosess som skal resultere i en robust og bærekraftig arbeidstidsordning krever involvering, tidspress, respekt, åpenhet og vilje til å nå et felles mål.

RO har erfaring fra arbeid med alternative arbeidstidsordninger og kan være kommunens rådgiver i en prosess som beskrevet over.  En slik prosess kan gjennomføres i et omfang av 3-4 arbeidsmøter over en periode på 2-3 måneder. Noe arbeid må påregnes mellom møtene.

Kontaktpersoner