Referanser

RO har i snart 30 år hatt oppdrag i 80 prosent av landets kommuner. Oppdragene kan være store og små, det kan handle om støtte til prosjekter, utvikling av tjenester, effektivisering av organisasjonen, kurs i saksbehandling eller BPA, og andre utfordringer i den kommunale hverdagen. Her har vi tatt fram noen eksempler som viser spennvidden og som sier noe om hvordan vi løser forskjellige typer av oppdrag. Vår erfaring er at kommunene, selv om de er forskjellige, opplever mye av de samme utfordringene og at oppdrag i en kommune derfor kan inspirere andre kommuner til å gjennomføre liknende prosjekter. Vi setter gjerne sammen et oppdrag som likner på et vi har gjennomført dersom en oppdragsgiver skulle ønske det. Utgangspunktet kan gjerne være et av referanseoppdragene vi beskriver her.

Referanse på utredning av helse- og omsorgstjenesten

Målselv kommune

Målselv kommune valgte RO som ekstern rådgiver i forbindelse med utredning av helse- og omsorgstjenesten i Målselv kommune skulle gjennomføres i 2019.

Utredningen har mandat å utrede framtidig organisering og strukturell oppbygging og mulig økonomisk innsparing innenfor helse- og omsorgstjenesten i Målselv kommune.

Prosjektet skal analysere og gi råd om behov for framtidig kapasitet i tjenestetilbudet (jfr. omsorgstrappa). På bakgrunn av evaluering og av tjenestetilbud, tjenestekvalitet, koordinering, helhetlige og like tjenester skal gruppens arbeid munne ut i en strategi for å implementere organisasjonsendringer og tjenesteutvikling.

Videre innbefatter mandatet å utrede økonomiske konsekvenser ved å etablere legevakt tilknyttet kraftsenteret for helse på Andslimoen. Alene eller i samarbeid med andre kommuner og Forsvaret.

Med denne bakgrunnen hadde Målselv kommune behov for kompetent og erfaren ekstern bistand med kunnskap om og erfaring fra helseområde.  Noe vi la stor vekt på i anbudsprosessen. Ved å velge RO har vi fått nettopp dette.

Vår erfaring er at RO opptrer profesjonelt, ryddig og har en god og tydelig kommunikasjonsform. De følger opp avtaler, har god struktur og gir gode innspill. De har god dialog med både ansatte og ledere gjennomgående i hele organisasjonen, de har vært ute på de ulike avdelingene/enhetene og gjennomført mange intervju. Det er gjennomført prosessdager med ulik tematikk knyttet opp mo mandatets innhold. Dette i tillegg til å gjennomføre prosjekt – styringsgruppemøter samt egen gjennomgang av Kostra-tall med ansatte og politikere.

Målselv kommune har ikke tidligere gjennomført et så omfattende utredningsarbeid, og RO har så langt hjulpet oss gjennom på en trygg og profesjonell måte. Både ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten, representanter for brukerne og ledere har vært og er i stor grad involvert gjennom hele prosessen. Tilbakemeldingene er at prosessen har vært tillitvekkende, åpen og inkluderende.

Det har vært viktig at Målselv kommune eier prosessen og de tiltakene som skal gjennomføres, men også å bli utfordret til å tenke nye måter. Dette opplever vi er godt ivaretatt. Prosessen skal munne ut i en rapport som skal politisk behandles høsten 2019. Videre innbefatter oppdraget implementering av tiltak. Vi ser fram til å jobbe videre med dette med bistand fra konsulentene fra RO.

Målselv kommune er så langt svært godt fornøyd med RO som prosessveiledere.

18.6.19, Elin C Aas, Kommunalsjef helse og omsorg, Målselv kommune

 

 

 

 

 

 

Tilbake