Referanser

RO har i snart 30 år hatt oppdrag i 80 prosent av landets kommuner. Oppdragene kan være store og små, det kan handle om støtte til prosjekter, utvikling av tjenester, effektivisering av organisasjonen, kurs i saksbehandling eller BPA, og andre utfordringer i den kommunale hverdagen. Her har vi tatt fram noen eksempler som viser spennvidden og som sier noe om hvordan vi løser forskjellige typer av oppdrag. Vår erfaring er at kommunene, selv om de er forskjellige, opplever mye av de samme utfordringene og at oppdrag i en kommune derfor kan inspirere andre kommuner til å gjennomføre liknende prosjekter. Vi setter gjerne sammen et oppdrag som likner på et vi har gjennomført dersom en oppdragsgiver skulle ønske det. Utgangspunktet kan gjerne være et av referanseoppdragene vi beskriver her.

Referanse fra oppdrag i Stranda kommune

Rådmann Åse Elin Hole

«Stranda kommune har nytta RO i to prosjekt innanfor helse- og omsorgstenestene i kommunen. Fyrste gong i 2018 med tema: gjennomgang av ressursbruken innen pleie -og omsorgstenesten og vurdering av framtidig dimensjonering. Øivind Johnsen og Ingvar Rolstad gjennomførte oppdraget basert på ein kvantitativ og kvalitativ metode. Dei leia arbeidsgruppene og hadde orientering til politikarane undervegs og med overlevering av sluttrapporten til kommunestyret. I oppdrag to som vi starta på no i februar 2019, vart også Merete Postmyr med frå RO. Oppdraget denne gongen er eit forprosjekt med tema: framtidig dimensjonering av helse- og omsorgstenestene i kommunen. Dette er ei vidareføring av forstudien. Vi er særs godt fornøgde med arbeid som RO har gjort for oss. Styringsgruppa har hatt stor tillit konsulentane og blitt godt orientert undervegs med faste møter. Dei har leia arbeidsgruppene på ein trygg og kunnskapsrik måte. Dei har gjort seg kjent i distriktet og besøkt alle institusjonane. RO har levert godt med tanke på oppdrag og mandat. Det er også grunnen til at dei vart valt til å gjennomføre noverande prosjekt.»

Tilbake