Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Bedre hjemmetjenester i Nore og Uvdal kommune

Bedre hjemmetjenester i Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal har engasjert RO høsten 2018 for å gjøre en gjennomgang av hjemmetjenestene med tanke på å forbedre logistikk, ressursbruk og arbeidsmiljø.

RO har gjennom kartlegging og analyse gjort en vurdering av organisering av ruter, både objektiv og opplevd arbeidsmengde og arbeidsbelastning. På bakgrunn av dokumentasjon, observasjoner og samtaler med de ansatte, er det også gjort en vurdering av systemer for planlegging og kvalitet, kommunikasjon, samarbeid og arbeidsmiljø.

RO har vektlagt en åpen prosess med aktiv deltakelse fra ansatte, i nært samarbeid med lederne for Helse og omsorg. Hensikten har vært å legge et godt grunnlag og skape motivasjon for å iverksette endringer og forbedringer.

Gjennom arbeidet har vi funnet at Nore og Uvdal leverer gode tjenester, har god logistikk og har godt kvalifiserte ansatte. Sammen med de ansatte ble det identifisert tiltak for kvalitetsheving gjennom å jobbe med standardisering og tydeliggjøring av roller og ansvar. Optimalisering av ruteplanlegging, dokumentasjon og bruk av kompetanse er også områder som hjemmetjenestene vil ha fokus på. Hjemmetjenesten kan forbedres både ressursbruk og kvalitet ved redusere innleie av kompetanse. Responssenteret i Kongsbergregionen og ytterligere bruk av velferdsteknologi vil også kunne frigjøre tid og ressurser.

Ved avslutningen av prosjektet var de ansatte og ledelsen godt i gang med flere forbedringsprosjekter. RO takker hjemmetjenesten i Nore og Uvdal for oppdraget og samarbeidet.

 

Tilbake