Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Oppdrag i Tydal kommune

Utredning av framtidens behov for omsorgstjenester

Referanse fra Tydal kommune

RO jobbet våren 2018 sammen med Tydal kommune, for å utrede framtidens behov for omsorgstjenester.

RO jobbet tett sammen med en oppnevnt arbeidsgruppe. Bestillingen var «å rigge» gode framtidige tjenester for alle innbyggerne i Tydal kommune.

Utfordringsbildet var:

Tydal kommune er en institusjonstung kommune. Det er få yngre tjenestemottakere i 2018. Det er få boalternativer mellom det å bo i eget hjem og institusjon.

Det ble skissert 3 modeller til Tydal kommune.

  1. Null alternativet: Ingen endring i forhold til dagens situasjon
  2. Halvering av institusjonsplassene: Bygge omsorgsboliger med heldøgns omsorg tilsvarende reduksjon av institusjonsplassene.
  3. Redusere institusjonsplassene med 75% av dagens nivå: Bygge omsorgsboliger med heldøgns omsorg tilsvarende reduksjon av institusjonsplasser.

Modellene ble vurdert opp mot:

  • Fokus på en godt utbygd omsorgstrapp
  • Utnytte tilgjengelig kompetanse tverrfaglig
  • Innbyggerne ønsker og har behov for et boalternativ mellom egen bolig og institusjon
  • Boalternativ for yngre innbyggere med behov for tjenester

Rapporten ble presentert for kommunestyret. Politikerne i Tydal kommune må ta stilling til framtidens omsorgstjenester.

Tilbake