Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Helhetlig pasientforløp og forbedringsarbeid!

Trenger din kommune verktøy for å lage gode pasientforløp og koordinere tjenester?

Har kommunen behov for kompetanse på å lede og drive forbedringsarbeid?
LEAN er kontinuerlig forbedring

Gjennom LEAN-metodikken optimaliseres arbeidsflyt og prosesser, og det kan gi bedre pasientforløp og enklere samhandling. LEAN kan være til god hjelp for ansatte og ledere til å forstå utfordringer i et felles helhetsbilde. Sammen kan de identifisere hindre for god flyt og fokusere på hvilke systemendringer som skal til. Gjennom prosessen defineres mål og gevinstene identifiseres.

Tre premisser som ligger til grunn for måten RO jobber LEAN på er:

  • Brukerens behov er alltid utgangspunktet
  • Forankring og involvering av ledere og ansatte
  • Fortløpende opplæring og veiledning
Kvalitetsforbedring

LEAN gir gode verktøy for kvalitetsforbedring. Det støtter opp om «Forskrift om ledelse og kvalitet i helse og omsorgstjenesten» og i forbedring og iverksetting av faglige standarder. LEAN kan brukes til å få etablert gode rutiner for dokumentasjon og kommunikasjon i prosesser og standarder for samhandling.

Å bruke LEAN er å utøve ledelse, for å skape forbedring med stor grad av medarbeiderskap. Det er gjennom deltakelse i prosessene, at ansatte motiveres og sammen finner løsninger på utfordringene i hverdagen.

Målet er over tid å bygge kultur; ved å endre tenkemåten og utvikle organisasjonen til å møte framtidens utfordringer med fokus på små forbedringer, hele tiden.

Å møte framtidens utfordringer krever endring og endring krever gode prosesser.

Ta kontakt med Merete Postmyr på mobil: 934 05 281 eller                                   e-post: [email protected] for nærmere informasjon.

Helhetlig pasientforløp og forbedringsarbeid

 

 

Tilbake