Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Ressurskrevende tjenester er en økende utfordring i kommunal pleie- og omsorgstjenesten!

Hvordan sikre et helhetlig, forutsigbart, tilstrekkelig og trygt tilbud?

Ressurskrevende tjenester er en økende utfordring i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten!

Den sterke veksten i yngre brukere av hjemmetjenester, er et av de tydeligste utviklingstrekkene i kommunale helse- og omsorgstjenester de siste tiårene følge Meld.st.15 Leve hele livet.

Veksten i nye yngre brukergrupper har reist spørsmål om denne utviklingen kan ha skjedd på bekostning av de eldre, og om det er ulikheter i tjenestenivået for eldre og yngre mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette til tross for at tjenestetilbudet reguleres av samme lovverk.

Mennesker med utviklingshemming har ofte behov for omfattende og varige tjenester.

Tilbudet må være helhetlig, forutsigbart, tilstrekkelig og trygt.

Det vil være viktig å se på:

 • Er tilbudet forsvarlig og i tråd med lovverket?
 • Samsvarer behovsvurdering, enkeltvedtak og faktisk ytt tjeneste?
 • Administrativ og faglig ledelse
 • Individuell tilpasning
 • Kompetanse
 • Praksis og styringssystem
 • Utmåling, utforming og evaluering
 • Dokumentasjon
Hvordan sikre at tilbudet er helhetlig, forutsigbart, tilstrekkelig og trygt?
Gjennom:
 • Godt styringsverktøy
 • God ledelse
 • Godt faglig arbeid
 • Kvalitativt gode vedtak
 • God ressursstyring

For å få dybdekunnskap om ressurseffektivitet og mulige kostnadsreduksjoner, må det sees i sammenheng med tjenestekvaliteten.

Hvordan kan RO hjelpe din kommune med å oppnå et helhetlig, forutsigbart, tilstrekkelig og trygt tilbud?

Daglig leder/seniorrådgiver Brit Bakken har med sin solide erfaring og kompetanse på fagområdet, bistått en rekke kommuner med å få et bedre tjenestetilbud, deriblant Bodø kommune, Stange kommune og Frøya kommune

For nærmere informasjon, ta kontakt med Brit Bakken på telefon: 95 26 55 17 eller e-post: [email protected]

Tilbake