Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Distriktsvise BPA-kurs for arbeidsledere

Storsatsning på arbeidslederopplæring

STORSATSNING PÅ ARBEIDSLEDEROPPLÆRING

Nå trengs det en skikkelig innsats på opplæring/oppdatering av arbeidsledere i BPA. Det har kommet flere rapporter om tilstanden i BPA rundt om i kommunene etter rettighetsfestinga. Det er trist lesing for oss som er opptatt av at BPA skal være i positiv utvikling. Når rapportene viser til store forskjeller mellom kommunene, ordninger som avsluttes, søkere som trekker seg fra BPA og generelt til at rettighetsfestingen ikke har blitt som forutsatt, mener vi at mye kan forklares med usikkerhet rundt arbeidsledelse. Usikkerheten knyttes til:

  • Hvem kan være arbeidsleder?
  • Hva slags ansvar og myndighet har arbeidsledere?
  • Hvor mye tid må arbeidsledere regne med å bruke på administrasjon og ledelse?
  • Hvordan lede store BPA-ordninger hvor tjenestemottaker selv ikke kan være arbeidsleder?
  • Hva skjer når arbeidsleder ikke fyller rollen sin som forutsatt?
  • Hvordan forholder arbeidsledere i kommunale ordninger seg til kommunen som arbeidsgiver?
  • Hvordan sikre en «stillingsbeskrivelse» for arbeidsleder?
  • Hvordan kan arbeidsleder balansere rettigheter til tjenestemottaker med rettigheter til arbeidstakerne (assistentene)?
Dersom du jobber med BPA, med tjenestetildeling eller drift eller som koordinator, kjenner du sikkert igjen noen av disse problemstillingene.

Når vi nå prøver å få i gang en «storsatsning» på utvikling av arbeidsledere, er det nettopp for at alle BPA-ordninger er avhengige av arbeidsledere som kjenner rollen sin, som ønsker å ha rollen og som er sikker i utøvelsen av denne rollen. Denne gangen vil vi satse med lokalekurs slik at flest mulig skal kunne delta uten at det blir for omfattende resing.

Dersom kommunen har noen som er usikker på om de vil søke BPA , kan det å delta på dette kurset være med på å avklare om BPA ser ut til å være rett for vedkommende. Dersom kommunen har private levererandører som drifter BPA, trenger også disse arbeidslederne en grunnleggende forståelse for «hva BPA er og ikke er» rent forvaltningsmessig. Dersom kommunen drifter BPA-ordninger selv, er man helt avhengig av å kunne stole på at arbeidslederne forstår og aksepterer oppgaven sin. Disse kursene håper vi skal få deltakere fra alle disse kategoriene, i tillegg vil kursene være aktuelle både for assistenter og andre i kommunene.

Uni Researsh Rokkansenteret: «Rettighetsfesting av BPA – store forventninger, betinget suksess»

Uloba – Independant living Norge: «Mitt liv – mitt ansvar»

Norges Handicapforbund: «Likestilliing og deltakelse i revers

Nå kommer RO hjem til deg; eller kanskje ikke. Vi kommer i hvert fall til en by nær deg.
Arbeidslederopplæringen vi bli arrangert i følgende byer:

Gjøvik 20.9, Haugesund 25.9 og Namsos 27.9

For nærmere informasjon se kurskalenderen

Tilbake