RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

BPA i endring – Sjekk våre nye kurs høsten 2017

Rammene for BPA er i endring. Nå venter vi på evalueringen av rettighetsfestingen som vi antar kommer tidlig på høsten.  Det var forventet en stor økning i antall BPA-ordninger, nå vet vi at så ikke skjedde. Økningen i de to årene som har gått etter rettighetsfestingen er mindre enn i tilsvarende perioder før rettighetsfestingen.  Men vi har fått nye utfordringer; avlastning, BPA i betjente boliger, BPA for brukere med tvangsvedtak, mer fokus på assistenters rettigheter osv.

Samtidig har det blitt vanskeligere for kommunene i mange fylker å få ekstra midler til opplæring og utvikling av BPA. Fra at tildelingen gjennom Helsedirektoratet var forutsigbar og enhetlig for hele landet, har vi nå forskjellige regler og rutiner etter at fylkesmennene har overtatt håndteringen av de ekstra bevilgningene knyttet til BPA.

RO har fulgt denne utviklingen, til dels med stor uro for hva BPA skal bli i årene framover. For oss har det helt siden vi på 90-tallet ble tildelt oppdrag fra sosialdepartementet knyttet til opplæring av arbeidsledere, vært viktig å utvikle BPA til å bli et frigjøringsverktøy for brukere og et verktøy til tjenesteinnovasjon for kommunene.

Vi forsvarer vår posisjon som «den foretrukne lursleverandøren» gjennom hele tide å forholde oss til nye rammer og tilpasse våre tilbud det kommunene faktisk har behov for til enhver tid.

Der for har vi nå, våren 2017, gleden av å tilby helt nye kurs og til dels nye priser. Her følger en kort oversikt over hvilke kurs og priser dette gjelder, ellers har vi selvsagt fremdeles vår kurskatalog hvor alle kurstilbud ligger, både de nye og de velprøvde. Sjekk vår kurskatalog her.

Nye tider, nye priser og nye kurs

 

E-læring for arbeidsledere
Ny pris: Kr 3 250,-

RO vil kjøre grunnkurs i arbeidsledelse som vi alltid har gjort. For å nå flest mulig og også de som kommunene har vansker med å få til å møte opp på kurs, har RO sammen med Helsekursportalen laget et e-læringskurs som tar opp de samme temaene som grunnkurset.

Vi endrer nå prisen på dette kurset og håper dermed at vi skal nå ut til flere og at dette sees som en mulighet for kommunene til å sikre arbeidsledernes grunnkompetanse.

Vi mener også at det vil være svært nyttig for kommunene å kjøre dette kurset for alle nye arbeidsledere, også dersom kommunen bruker leverandører. Det vil sikre at alle arbeidsledere har den samme grunnkunnskapen om rettigheter og plikter som følger med det å få et BPA-vedtak.

Fritt og selvstendig, kurs i egen kommune
Ny pris på kommunekurs:

Kurs over en dag: Kr 30 000,-            Kurs over to dager: Kr 55 000,-

Intensjonen med BPA er at brukerne skal få et fritt og selvstendig liv. RO tar dette på alvor og har derfor et tilbud til kommunene om at vi kommer ut og har kurs for arbeidsledere, assistenter og andre kommuneansatte.

Kurset har vi kalt nettopp «Fritt og selvstendig» og det tar opp hva som kreves av arbeidsledere og assistenter for at lovgivers intensjon skal kunne innfris på best mulig måte. Vi kommer også inn på hvordan kommunen må sørge for best mulig rammebetingelser som arbeidsgiver og forvaltningsmyndighet.

Kurset kan vi kjøre igjennom på en eller to dager. Temaene er de samme, men med to dager vil vi ha større mulighet for å gå i dybden, jobbe med gruppearbeid, diskusjoner og øvelser.

Er det noen sak?
Nytt kurs for saksbehandlere som tildeler BPA
Kr 8 100,- pr. deltaker

RO har hatt stor etterspørsel etter saksbehandlingskusene med spesielt fokus på BPA. Disse kursene kaller vi nå «grunnkurs saksbehandling BPA».

Det nye her er et kurs som tar kunnskapen et steg videre. Målgruppen er saksbehandlere som kjenner seg trygge i rollen og som har god kompetanse på grunnleggende saksbehandling.

«Er det noen sak» er et saksbehandlingskurs som tar opp det særskilte med BPA, timetildeling, BPA når rettighetsfestingen ikke gjelder, BPA og helsetjenester (for eksempel dokumentasjon) og saksbehandlers ansvar når BPA-saken blir vanskelig. Kurset går over to dager og er case-basert. Foreleser er kommunejurist Linda Evensen, Trondheim.

E-læring for assistenter
Ny pris: Kr 2 250,-

Like viktig som å lære opp nye arbeidsledere i rettigheter og plikter som følger med BPA-vedtak, er det å sørge for at også assistenter har en slik grunnkompetanse.

E-læringskurset rettet mot assistentene er noe enklere og kortere enn det tilsvarende for arbeidslederne. Kurset tar opp det som assistentene som arbeidstakere minimum må kunne, eller forstå, for å utøver yrket sitt i tråd med myndighetsføringer og i tråd med intensjonen i BPA.

Tilbake