Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Lokal forskrift om rett til sykehjemsplass: Bestill vårt arbeidsseminar!

Etter Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a skal alle kommunene ha en lokal forskrift som beskriver kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal ifølge departementets hjemmeside være klar i alle kommuner fra 1. juli 2017: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovendring-om-rett-til-opphold-i-sykehjem-eller-tilsvarende-bolig-sarskilt-tilrettelagt-for-heldogns-tjenester—kriterier-og-ventelister/id2509895/

Dette betyr at kommuner som ennå ikke har kommet i gang med arbeidet har veldig kort tid på seg, da det å utforme en lokal forskrift er en tidkrevende prosess med utforming, forslag, høring, endring, nytt forslag, vedtak og kunngjøring.

En god og rask start på prosessen med å få på plass forskriften har vist seg å være lokale arbeidsseminar. Flere kommuner kan gjerne gå sammen om å arrangere seminaret og de kan også samarbeide videre etter det, slik at nabokommuner utarbeider en felles forskrift.

RO har nå arrangert slike arbeidsseminar på flere plasser etter lokale initiativ. Seminaret gjennomgår kravene til lokal forskrift, utforming av egne, lokale kriterier, gir eksempler på andres kriterier og tar også med de formelle kravene til selve forskriftsprosessen. Arbeidsseminaret går over en dag og koster kr 25 000, ekskl. reise og opphold.

Etter arbeidsseminaret kan kommuner som ønsker det, få hjelp i den videre prosessen. Dette er noe som gjerne avtales lokalt, etter hva kommunene selv definerer som behov.

Her kan du lese mer om lovendringen…

Tilbake