Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Helsehus, velferdsteknologi og responssenter – hvordan utforme framtidas omsorg?

Nina Heilemann og Camilla Børve fra RO deltok på et seminar om helsehus og responssentre 7. desember, sammen med 65 andre deltakere, hovedsakelig fra nordtrønderske kommuner. Seminaret ble arrangert av Trøndelag Forskning og Utvikling i samarbeid med Helsedirektoratet og Helse Nord-Trøndelag.

Steinkjer kommune, som holder på å planlegge bygging av et interkommunalt Helsehus, presenterte dette arbeidet på seminaret. Ellers var hovedfokus på responssenter og velferdsteknologi, og vi fikk presentert gode eksempler både fra Trondheim kommune sin responssenterløsning, fra responssentertjeneste i Agder, og fra Værnesregionens arbeid med responssenter. Direktoratet for e-helse deltok også og presenterte sine anbefalinger og krav til trygghetsskapende teknologi (velferdsteknologi) og responssentra.

Hva er et responssenter?

Et responssenter er et senter som håndterer mottak av og svarer på varsler fra digitale, trygghetsskapende løsninger. Det kan være varsler fra digitale trygghetsalarmer, fra løsninger som avstandsmonitorerer ulike helseparametre, eller varsler fra døralarm etc. Et responssenter kan også overvåke f.eks. den elektroniske meldingsutvekslingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten («PLO-meldinger»), og / eller samlokaliseres med legevakt. Hovedhensikten er uansett å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet.

Helsedirektoratet definerer responstjeneste slik: «Responstjeneste er en tjeneste som tar i mot, vurderer, dokumenterer og responderer på varsler fra velferdsteknologiske løsninger som tjenestemottakeren benytter» (https://ehelse.no/Documents/Velferdsteknologi/Rapport%20Anbefalinger%20responstjenester.pdf). Dagens responstjeneste består hovedsakelig av mottak av varsler fra trygghetsalarmer og håndtering av disse.

Helsedirektoratets nye anbefalinger om krav til trygghetsskapende teknologi ble også presentert på seminaret. Ettersom norske kommuner er små, legger direktoratet opp til en standardisering av tekniske løsninger som gjør det mulig med samarbeid mellom flere aktører. Felles løsninger gir bl.a. mulighet for at flere kommuner kan samarbeide om responssentra.

Du kan lese Direktoratets anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier her: https://ehelse.no/Documents/Velferdsteknologi/Rapport%20Anbefalinger%20responstjenester.pdf

Direktoratets anbefalinger knyttet til tekniske krav for trygghetsskapende teknologi finner du her: https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS-2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf

Helsedirektoratet har også publisert første gevinstrealiseringsrapport fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, som du finner her: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/Første%20gevinstrealiseringsrapport%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf

Seminaret var et ledd i Interreg-prosjektet VälTels seminarserie, som vil sette økt fokus på velferdsteknologi i Norge og Sverige. VälTel skal utvikle testlaber for velferdsteknologi innen tre områder: mobile helseløsninger, trygge og sikre hjem og akutt støtte. Du kan finne mer informasjon om prosjektet her: http://tfou.no/prosjekter/valtel-mixed-zone-for-valfardsteknologiske-testlabs/

Trøndelag Forskning og Utvikling har lagt ut mer informasjon om seminaret, som du finner her: http://tfou.no/mixed-zone-for-responssentre/

 

Tilbake