Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Aktuell og interessant helse- og omsorgskonferanse i Sør-Trøndelag – framtidas primærhelsetjeneste

Helse- og omsorgskonferansenFylkesmannen i Sør-Trøndelag arrangerte helse- og omsorgskonferanse 27.-28. september, for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Fylkesmannen hadde tatt utgangspunkt i Stortingsmeldinga om framtidas primærhelsetjeneste, og temaene på programmet var bl.a. kompetanse- og personellbehov i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, ledelse, velferdsteknologi, innovasjon og pasientsikkerhet.

RO var så heldige at vi fikk delta på denne konferansen i Trondheim, sammen med om lag 150 andre, engasjerte deltakere fra trønderske kommuner.

Fylkeslege Jan Vaage innledet konferansen med å presentere hovedpunktene i Stortingsmeldinga og hva den betyr for kommunens endringsarbeid. Han snakket om hvordan vi må rigge de kommunale helse- og omsorgstjenestene våre for å møte utfordringene som kommer i åra framover: «Kommunale helse- og omsorgstjenester − mer spennende blir det ikke,» sa han. «Det blir steike artig å delta på denne utviklingen!» Han tegnet et bilde av alle endringene vi har sett de siste 10-årene, og hvor fort utviklingen har gått. Han sa at det bl.a. vil være behov for bedre samordning av tjenestene, og at dette krever god ledelse. Både innenfor organisering, arbeidsdeling, arbeidsformer, kompetanse og ledelse er det behov for endringer, mente han. I tillegg vil det komme nye teknologiske løsninger som igjen vil kreve endringer.

Vi fikk også høre presentasjoner både fra Trondheim kommune og fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram om implementering av velferdsteknologi og bruk av Samveis-veikartet for tjenesteinnovasjon i kommunen. Den viktigste lærdommen derfra er kanskje at all implementering av ny teknologi krever tid og ressurser før det er på plass, og at innovasjonsprosesser ikke er lineære. «Det eneste som er sikkert når det gjelder teknologi, er at noe kommer til å skje,» sa Kirsti Fossland Brørs, som er prosjektleder i Trondheim kommune.

Under temaet pasientsikkerhet, var det særlig riktig medisinbruk som ble tematisert. Målet med pasientsikkerhetsprogrammet er 25 % reduksjon i pasientskader innen 2018, fortalte Anne-Grete Skjellanger, som er sekretariatsleder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». I 2017 er det flere nye innsatsområder som tas inn i pasientsikkerhetsprogrammet, bl.a. ernæring og en tiltakspakke for tidlig oppdagelse av forverret tilstand, i tillegg til tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. «For at noe aldri skal skje, må noe annet alltid gjøres,» sa Anne-Grete.

Innenfor spesialisthelsetjenesten har pasientsikkerhet hatt et høyt fokus en god stund, mens kommunene har kommet kortere i dette arbeidet. RO tror at arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet vil komme stadig høyere opp på agendaen også i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i tillegg til de innsatsområdene, prioriteringene og utfordringene som allerede står på agendaen for tjenesten.

Professor Eirik J. Irgens fra NTNU hadde også et spennende innlegg om hva slags ledelse som fremmer tjenesteinnovasjon i kommunal sektor. Han var opptatt av at gode ledere må kunne bruke både struktur, system og teknologi, planer og strategier, mål og vedtak på den ene sida, men også se på førende normer og verdier, følelser og antakelser, holdninger osv., det han kalte dypstrukturer på den andre sida. Kort fortalt sa han at en god leder både må kunne anvende overflatestrukturene, eller det vitenskapelige/rasjonelle øyet, og det fortolkende øyet, for å ha et godt, to-øyd lederblikk. Vi trenger begge perspektivene, og en god leder må kunne anvende sin klokskap for å skape en god og lærende organisasjon, sa Irgens.

Både Malvik kommune og Sula kommune i Møre og Romsdal fortalte om hvordan de hadde jobbet målrettet og systematisk innen helse- og omsorgstjenesten i sine kommuner. Malvik har valgt mestring som strategi, og det gjennomsyrer alt arbeidet de gjør. Vilje, systematikk og kontinuitet var kommunalsjefen for helse og sosial i Sula kommune opptatt av. Imidlertid framhevet begge kommunene at de har satset sterkt på lederutdanning og lederutvikling i egen stab, og at dette var viktig for å bygge kultur, og en suksessfaktor for at de hadde lyktes med arbeidet sitt.

Lyst til å lese mer? Alle innleggene fra konferansen finner du her: https://www.fylkesmannen.no/nb/Sor-Trondelag/Kurs-og-konferanse/Helse–og-omsorgskonferansen-2016/

Lyst til å lese mer om ROs lederutdanning for ledere i helse- og omsorgstjenestene? RO har utviklet en praksisnær lederutdanning i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Fagakademiet, der bl.a. kvalitetsutvikling, samhandling, kvalitetsledelse og ledelse av innovasjon og velferdsteknologi er temaer det blir undervist i. Du kan lese mer om lederutdanningen vår her…

Tilbake