Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Viktig lovendring: Rett til sykehjemsplass

Stortinget vedtok 9. juni endring av Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven som innebærer «å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg» i følge innstilling 372 L fra Helse- og omsorgskomiteen.

Flertallet i komiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik:

  • Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, som skal avgjøre.
  • Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den enkelte.
  • Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller heldøgns tjenester i Norge.
  • Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil vi kunne se hvor behovene er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker innsatsen der behovene tydeliggjøres.

Komiteens mindretall (Arbeiderpartiet og Senterpartiet) viser til at mange av høringsinstansene har uttalt seg kritisk til forslaget først og fremst fordi forslaget ikke gir noe mer «rett» til plass eller opphold, når slik plass er det eneste som er forsvarlig, gjelder en slik rett også i dag.

Uansett hva man mener om dette, er det nå vedtatt. Det er regjeringen som bestemmer når endringene trer i kraft, intensjonen er at alt skal være på plass i løpet av 2017.

For kommunene betyr det at de snarest må sette i gang en prosess som skal munne ut i et vedtak om en lokal forskrift. Snarest, fordi det å få på plass en forskrift vil måtte ta noen måneder da det stilles formelle krav til saksbehandlingen med innspill fra berørte parter, lokal høring og kunngjøring.

Noen kommuner vil kunne ha en forskrift på plass relativt raskt, fordi de allerede har på plass tydelige kriterier for tildeling av sykehjemsplass eller bolig med tilsvarende tjenestetilbud. Mange andre kommuner vil måtte starte prosessen med å sette opp slike kriterier. Dette kan erfaringsmessig ta mye tid, ikke minst fordi slike kriterier må settes sammen med representanter for brukerne.

Helse og omsorgskomiteen sier dette i den vedtatte innstillingen:

«Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.»


Forskrift - Rett til sykehjemsplass

RO tilbyr prosessbistand for utarbeidelse av lokal forskrift – Rett til sykehjemsplass…

 

Prop. 99 L (2015-2016) – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister kan du laste ned her…

 

Innstillingen fra Stortingets Helse- og omsorgskomite (Innst. 372 L) kan du laste ned her…

 

Tilbake