Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

NOVA-rapport om avlastning – kan BPA være svaret på noen av utfordringene rapporten påpeker?

forside_NOVA_rapp_12_14_webNOVA-rapport 12/14 «Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?» setter søkelyset på forhold med dagens tilbud som omfang, tildeling, hvem som mottar tjenesten, og hvordan tilbudet er utformet.

Funnene avdekker at det er store ulikheter mellom kommunene både i vurderingene som ligger til grunn for vedtak, og hvilke tilbud som gis. Rapporten avdekker at de største utfordringene for kommunene framover vil bli:

  • Utvikle avlastningstiltak som i større grad enn i dag er fleksible.
  • Finne fram til mer differensierte løsninger som møter behovene hos nye brukergrupper, som for eksempel barn og unge med psykisk problematikk.
  • Bedre forutsigbarhet, og avlastning når uforutsette hendelser oppstår.
  • Tiltak tilpasset omsorgsyternes behov for blant annet økt yrkesaktivitet.

Fra nyttår 2015 ble BPA rettighetsfestet for brukere med behov over 25 timer i uken. Retten omfatter avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. RO mener at BPA kan være en god løsning for mange familier, fordi det sannsynligvis vil være enklere å få til fleksible løsninger tilpasset familienes situasjon og behov til en hver tid, enn for eksempel avlastningsbolig eller privat avlastning.

Rapporten kan lastes ned gratis: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/20142/Kommunale-avlastningstilbud

Tilbake