Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Det midtnorske velferdsteknologinettverket

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjenestene – nærhet og helhet, er hele kapittel 18 viet betydningen av digitale tjenester og velferdsteknologi for å fremme mestring og trygghet i hverdagen uavhengig av alder eller årsak til funksjonsnedsettelse.

m-n_nettverk_vft_logoDet Midtnorske læringsnettverket for velferdsteknologi er helt i tråd med intensjonene i meldingen. RO har deltatt som prosessveileder i læringsnettverket for kommunene i Nord-Trøndelag. Det har vært nyttig og interessant å kunne bidra til gode prosesser i kommunenes planleggingsarbeid av innovative anskaffelser.

Som avslutning på læringsnettverkene møttes kommuner fra Møre- og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til en spennende og lærerik samling i Ålesund. Alle fikk presentere for hverandre sine prosjekter enten fra scenen eller med egne posters og stand. Det ble presentert ulike velferdsteknologiske løsninger ut fra de enkelte kommunene sine behov og muligheter. Deltakerne hadde uten tvil gjort seg mange nyttige erfaringer, lært av hverandre og er nå klare for de neste stegene: selve anskaffelsen, implementering og evaluering.

Alle kommunenes presentasjoner finner du i sluttrapporten fra det Midtnorske læringsnettverket…

Tilbake