Aktuelt

Endelig – tariffavtale for assistenter

RO har i alt sitt arbeid med BPA vært opptatt av at det å være assistent skal være et «vanlig arbeid». Det vil ikke minst si at assistenter skal ha de samme rettigheter som det vi ser som selvfølgelig for andre arbeidstakere i norsk arbeidsliv. Når det nå er forhandlet fram en landsomfattende tariffavtale for assistenter i ordningene BPA og Funksjonsassistent, har vi nådd en milepæl. Vi gratulerer Uloba og Fagforbundet som etter årelange forhandlinger altså signerte avtalen rett før jul.

Her er et oppslag fra Fagbladet om avtalen…

 

Rettighetsfesting?

Høringen om rettighetsfesting er ferdig og alle (mer enn 100) ligger på departementets hjemmeside under «Høringer». RO har gått igjennom alle og for å vise hvordan interessentene vurderer BPA svært forskjellig, har vi her klippet et avsnitt fra nesten alle og satt dem sammen i et klippdokument.

Se klippene her…

 

RO har med interesse fulgt en debatt i litteraturhuset i Oslo om BPA. Det viser seg at ingen av de politiske partiene, heller ikke regjeringspartiene, støtter forslaget om rettighetsfesting av BPA slik det foreligger som forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det vil si, alle støtter en rettighetsfesting, men ingen støtter de begrensningene som departementet foreslår. Vi legger også merke til at Helsedirektoratet heller ikke støtter departementets forslag.

Se debatten her…

Se helsedirektoratets høringsuttalelse her…

 

RO har i alle år etter at BPA ble lovhjemlet i 2000 hatt oppe spørsmålet om hvorvidt assistentene i BPA-ordninger må ansettes i fast stilling eller ikke, om de er å anse som arbeidstakere eller oppdragstakere. Det har hele tiden vært ROs synspunkt at assistentene må ansettes og ha normale rettigheter som arbeidstaker. Så sent som ved BPA-kurs våren 2013 kom det assistenter på kurs som hadde kontrakt som oppdragstaker. Nå har det gjennom to saker, den ene til behandling hos sivilombudsmannen, den andre ved en dom i Høyesterett vist seg at det i begge myndighetsavgjørelsene er lagt til grunn en forståelse som støtter ROs syn. Etter dette bør det ikke lenger herske noen tvil om at assistentene må ansettes med fulle rettigheter som arbeidstakere. Se de to avgjørelsene her:

Høyesterett…

Sivilombudsmannen…

 

BPA-humor fra Sverige

På tv i Sverige går det for tiden en humorserie hvor Simon Gustavson, som er lam etter et slag, og hans assistent Lovisa Lundgren, spiller seg selv i en rekke små sketsjer. Sketsjene kan sees på internettsida til SVT Play: http://www.svt.se/brukaren-och-assistenten/se-program/

 

Rettighetsfesting av BPA

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at en avgrenset gruppe av de som har et assistansebehov etter nærmere retningslinjer skal ha rett til selv å bestemme at de skal ha tjenestene organisert som BPA. Forslaget er sent ut på en omfattende høringsrunde hvor fristen til å uttale seg er satt til 1. august. Se departementets høringsnotat her…

Høringsuttalelse

RO har merket seg en svært grundig og omfattende høringsuttalelse fra Offshore Dykker Union. Uttalelsen viser tydelig både hvor viktig BPA er for mennesker med assistansebehov, i tillegg til at den sier noe om verdigrunnlaget og den historiske sammenhengen til BPA slik vi er blitt kjent med ordningen i Norge. Se hele uttalelsen her…

Tilbake